REFLECTIONS OF CANDIDATE TEACHERS' THOUGHTS ON THE CONCEPT OF “DISTANCE EDUCATION” ON THEIR MIND MAPS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ “UZAKTAN EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN ZİHİN HARİTALARINA YANSIMALARI

REFLECTIONS OF CANDIDATE TEACHERS' THOUGHTS ON THE CONCEPT OF “DISTANCE EDUCATION” ON THEIR MIND MAPS

 
Author : Oğuzhan Karadeniz    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 588-625
DOI Number: :
Cite : Oğuzhan Karadeniz , (2023). REFLECTIONS OF CANDIDATE TEACHERS' THOUGHTS ON THE CONCEPT OF “DISTANCE EDUCATION” ON THEIR MIND MAPS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 588-625. Doi: 10.35826/ijetsar.579.
    


Summary

Distance education is one of the education approaches that is used extensively by every education level with the global Covid-19 pandemic, although its historical past is very old. Therefore, in this research, it is aimed to determine the meanings that candidate teachers attribute to the concept of distance education with the mind map technique. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was preferred in the study. In this process, the relevant experiences of the candidate teacher in the distance education process were examined. The research consists of 10 males and 9 females as candidate teacher studying at a state university in the 2022-2023 academic year. While determining the study group, an easily accessible sample was preferred. It was based on the voluntary participation of the participants in the research. Mind maps created by pre-service teachers regarding the concept of distance education were used as research data. Data were collected face-to-face and in a classroom setting between 46-120 minutes. The data were analyzed with content analysis in Maxqda 2022 program. As a result of the research, the meanings attributed by the teacher candidates to the concept of distance education were determined by the mind mapping technique. In the mind maps drawn by the pre-service teachers who actively participated in the distance education process, they included the disadvantages, advantages, tools, measurement-evaluation, learning-methods and techniques, education levels, stakeholders (those who use distance education) and the reasons for using distance education in their mind maps.Keywords

Distance educatıon, mind maps, candidate teacherAbstract

Uzaktan eğitim, tarihsel geçmişi çok eskiye dayanmasına rağmen küresel çapta yaşanan Covid-19 pandemisiyle her eğitim kademesinin yoğun olarak kullandığı eğitim yaklaşımlarından birisidir. Bundan dolayı bu araştırmada öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına yükledikleri anlamları zihin haritası tekniği ile tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji tercih edilmiştir. Bu süreçte uzaktan eğitim sürecinde bulunan öğretmen adaylarının ilgili deneyimleri incelenmiştir. Araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören toplam 10 Erkek ve 9 Kadın öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken kolay ulaşılabilir örneklem tercih edilmiştir. Katılımcıların gönüllü bir şekilde araştırmada yer alması esas alınmıştır. Araştırma veri olarak öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına ilişkin oluşturdukları zihin haritaları kullanılmıştır. Veriler yüz yüze ve sınıf ortamda 46-120 dakika arasında toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile Maxqda 2022 programında çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına yükledikleri anlamları zihin haritası tekniği ile tespit edilmiştir. Uzaktan eğitim sürecine aktif olarak katılmış olan öğretmen adaylarının çizmiş oldukların zihin haritalarında uzaktan eğitimin dezavantajlarına, avantajlarına, araçlara, ölçme-değerlendirmeye, öğrenme-yöntem ve tekniklere, eğitim kademelerine, paydaşlara (uzaktan eğitimi kullananlar) ve uzaktan eğitimi kullanmaya sebep olan nedenlere yer vermişlerdir.Keywords

Uzaktan eğitim, zihin haritaları, öğretmen adayı