EXAMINATION OF THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY THE STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THEIR PARENTAL OPINIONS

İLKOKULDA EĞİTİM GÖREN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN EBEVEYN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY THE STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THEIR PARENTAL OPINIONS

 
Author : Figen Yıldırım  , Kübra Çoban  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 147-200
DOI Number: :
Cite : Figen Yıldırım , Kübra Çoban, (2023). EXAMINATION OF THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY THE STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THEIR PARENTAL OPINIONS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 147-200. Doi: 10.35826/ijetsar.556.
    


Summary

People can suffer psychological and physiological damage in devastating events such as war and have severe consequences. Children have always been the worst affected group in such incidents. While this crisis experienced by children makes it difficult for them to adapt to a new beginning, it also puts their education and psychological resilience at risk. In the study, in order to minimize this risky status of children, the difficulties of children under temporary protection in educational environments and their expectations from education according to their parental opinions were examined. Investigation in the case of qualitative research methods status work was used. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. During the data collection phase, interviews were conducted with 15 Syrian families. While analyzing the data, the MAXQDA program was used. The findings were thematically analyzed and the opinions of the parents were gathered under certain themes. According to the results of the study, students under temporary protection had to migrate due to the war, could not continue their education in their country when the war started, and then they could not continue their education due to unfavorable living conditions, they still had adaptation and language problems, they found the Turkish education system insufficient, and they did not have any choice from the Turkish education system. It has been concluded that they do not have any expectations, they want to receive Turkish education and they want to continue living in Turkey in their future lives.Keywords

Immigration, Immigrant Student, Parent.Abstract

Savaş gibi yıkıcı ve sonuçlarının ağır olduğu olaylarda insanlar psikolojik ve fizyolojik zarara uğrayabilirler. Bu tür olaylarda daha kötü etkilenen grup her zaman çocuklar olmuştur. Çocukların yaşadığı bu kriz onların yeni bir başlangıca uyum sağlamasını zorlaştırırken bir yandan da eğitimlerini ve psikolojik sağlamlıklarını risk altına sokmaktadır. Araştırmada çocukların bu riskli durumunu en aza indirgemek için geçici koruma altındaki çocukların eğitim ortamlarında yaşadıkları zorluklar ve ebeveyn görüşlerine göre eğitimden beklentileri incelenmiştir. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında 15 Suriyeli aile ile görüşme yapılmıştır. Veriler analiz edilirken MAXQDA programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular tematik analiz yapılarak velilerin görüşleri belli temalar altında toplanmıştır. Çalışma sonucuna göre geçici koruma altındaki öğrencilerin savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldıkları, savaş başlayınca ülkelerinde eğitimlerine devam edemedikleri daha sonra da yaşam koşullarının elverişsiz olmasından dolayı okula devam edemedikleri, halen uyum ve dil problemi yaşadıkları, Türk eğitim sistemini yetersiz buldukları ve Türk eğitim sistemimden herhangi bir beklentilerinin olmadığı, Türkçe eğitim almak istedikleri ve ileriki yaşamlarında Türkiye’de yaşamaya devam etmek istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Göç, Göçmen Öğrenci, Veli