AN ANALYSIS OF THESES ON DISTANCE EDUCATION FROM 1985 TO 2021

1985-2021 YILLARI ARASINDA YAPILAN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF THESES ON DISTANCE EDUCATION FROM 1985 TO 2021

 
Author : Soner OKAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 25
Page : 3047-3082
DOI Number: :
Cite : Soner OKAN , (2023). AN ANALYSIS OF THESES ON DISTANCE EDUCATION FROM 1985 TO 2021. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 25, p. 3047-3082. Doi: 10.35826/ijetsar.716.
    


Summary

This study aims to comprehensively analyze postgraduate theses conducted in the distance education field, specifically focusing on experimentally conducted studies and studies presenting model designs. Employing a qualitative approach within a document analysis framework, the research encompasses an examination of 145 theses subjected to content analysis. Findings highlight an increase in experimentally oriented and design-centric postgraduate theses since 2006. This is closely linked to emerging technological advancements, the increased emphasis on distance education, and the growing demand for distance education. Notably, the majority of the theses emerged from the educational sciences domain, predominantly employing quantitative methodologies. Among the varied data analysis techniques, content analysis, independent t-tests, and descriptive analyses emerged as the most frequently employed methodologies. The prevalence of web-based systems, coupled with the incorporation of video and animation, was evident in a substantial portion of the theses. The prominent usage of survey instruments, achievement tests, and interview techniques as primary data collection methods can be attributed to researchers' focus on evaluating the impact of pedagogical practices and the efficacy of distance education designs on student achievement and the usability of these designs. Furthermore, the theses explore themes surrounding motivation, instructional effectiveness, and participant perspectives pertinent to design aspects. It is thought that experimental and design-oriented distance education studies are insufficient in fields such as music, painting and physical education which psychomotor skills are at the forefront. Distance education model development studies for these fields should be increased. In the theses examined, significant deficiencies were found in curriculum preparation. Developing a curriculum compatible with the model design in distance education can contribute to the successful outcome of the education process. It is thought that examining distance education studies from different perspectives will contribute to improving the quality of distance education.Keywords

Postgraduate, thesis, distance education, experimental, design.Abstract

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitim alanında deneysel olarak yürütülen ve model tasarımı ortaya konulan lisans üstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma nitel karakterli ve doküman incelemesi desenindedir. Araştırmanın örneklemini 145 adet tez oluşturmaktadır. Tezler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda deneysel olarak çalışılmış ve tasarıma dayanan lisansüstü tezlerin 2006 yılından itibaren artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, uzaktan eğitime verilen önem ve uzaktan eğitim ihtiyacındaki artış ile ilişkilendirilmektedir. En fazla tezin eğitim bilimleri alanında üretildiği belirlenmiştir. Nicel yöntem metodoloji açısından en çok tercih edilen yöntemdir. İçerik analizi, ilişkisiz t testi ve betimsel analiz en çok kullanılan veri analiz yöntemleridir. Önemli sayıda tezde web tabanlı sistemlerin kullanıldığı, video ve animasyonlara da yer verildiği belirlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak en çok anket, başarı testi ve görüşme tekniklerinin kullanılmış olması, araştırmacıların öğretim uygulamalarının ve uzaktan eğitim tasarımlarının öğrenci başarısına etkisine ve tasarımın kullanışlılığına odaklanmaları ile açıklanabilir. Bunun yanı sıra motivasyon, öğretimin etkililiği ve tasarıma yönelik katılımcı görüşlerinin de tezlerde işlenen konulardan olduğu belirlenmiştir. Psikomotor becerilerin ön planda olduğu müzik, resim ve beden eğitimi gibi alanlarda deneysel ve tasarıma yönelik uzaktan eğitim çalışmalarının yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu alanlara yönelik uzaktan eğitim modeli geliştirme çalışmalarının arttırılması gerekmektedir. Ayrıca incelenen tezlerde öğretim programı hazırlamada önemli ölçüde eksiklikler tespit edilmiştir. Uzaktan eğitimde model tasarımı ile uyumlu öğretim programının geliştirilmesi, eğitim sürecinin başarı ile sonuçlanmasına katkıda bulunabilir. Uzaktan eğitim çalışmalarına farklı perspektiflerden yaklaşılarak yapılan incelemelerin, uzaktan eğitiminin niteliğini arttırmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Lisans üstü, tez, uzaktan eğitim, deneysel, tasarım.