TURKISH ADAPTATION OF SINGING VOICE DEVELOPMENT MEASURE (SVDM) AND EXAMINATION OF CHILDREN’S USE OF SINGING VOICE ON DIFFERENT VARIABLES

ŞARKI SÖYLEME TONUNUN GELİŞİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ve ÇOCUKLARIN ŞARKI SÖYLEME TONU KULLANIMININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TURKISH ADAPTATION OF SINGING VOICE DEVELOPMENT MEASURE (SVDM) AND EXAMINATION OF CHILDREN’S USE OF SINGING VOICE ON DIFFERENT VARIABLES

 
Author : Senim Çenberci  , Burcu Kalkanoğlu  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 25
Page : 2949-2982
DOI Number: :
Cite : Senim Çenberci , Burcu Kalkanoğlu, (2023). TURKISH ADAPTATION OF SINGING VOICE DEVELOPMENT MEASURE (SVDM) AND EXAMINATION OF CHILDREN’S USE OF SINGING VOICE ON DIFFERENT VARIABLES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 25, p. 2949-2982. Doi: 10.35826/ijetsar.715.
    


Summary

This study aimed to adapt the "Singing Voice Development Measure (SVDM)" developed by Rutkowski (1998) into Turkish and examine the singing voice's development in terms of different variables such as age, gender, and the use of songs with/without words. For this purpose, after obtaining the necessary permissions, two independent translators translated the measurement tool. The translation was finalized after being submitted to expert opinions within the scope of the linguistic equivalence study. The research group consisted of 208 children who attended between kindergarten and 3rd grade in a primary school in the Çankaya district of Ankara in the 2022/2023 academic year. As a result of the analyses carried out according to the Rasch model revealed that the measurement tool works in line with the purpose, contains positive findings regarding its validity, and can be used for the purpose. Regarding the reliability of the measurement tool, it was determined that the inter-rater reliability values were relatively high. These findings show that SVDM is a valid and reliable measurement tool in Turkish culture. When the singing voice usage of Turkish children is examined in terms of different variables, it is seen that the level of singing voice usage increases as the grade level increases. It has been determined that girls are more advanced in the use of singing voice than boys, and compared to songs with lyrics, songs without words provide an advantage in the use of the singing voice of kindergarten and 3rd-grade primary school children. Incorporating the SVDM into our education system for use in general music education classes is recommended. It is also recommended to conduct large-sample screening studies at different educational levels to measure the development of Turkish children's singing voice in terms of different variables to eliminate and improve the current deficiencies in our education system.Keywords

Singing voice development measure (SVDM), singing, general music education, validity, reliability.Abstract

Bu araştırmada Rutkovski (1998) tarafından geliştirilmiş “Şarkı Söyleme Tonunun Gelişimi Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlanması ve şarkı söyleme tonunun gelişiminin yaş, cinsiyet ve sözlü/sözsüz müziklerin kullanımı gibi farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gerekli izinler alındıktan sonra ölçme aracının çevirisi bağımsız iki çevirmen tarafından yapılmış ve dilsel eşdeğerlik çalışması kapsamında uzman görüşlerine sunularak çeviri son halini almıştır. Araştırma grubunu 2022/2023 eğitim ve öğretim yılında Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir ilkokulda anasınıfı ve 3. sınıf arasında eğitimine devam eden 208 çocuk oluşturmuştur. Rasch modeline göre yapılan analizlerin sonucunda ölçme aracının amaç doğrultusunda çalıştığı, geçerliğine ilişkin olumlu bulgular içerdiği ve amaç doğrultusunda kullanılabileceği ortaya konmuştur. Ölçme aracının güvenirliğine ilişkin ise puanlayıcılar arası güvenirlik değerlerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular Şarkı Söyleme Tonunun Gelişimi Ölçeği’nin Türk kültüründe geçerli ve güvenir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Türk çocuklarının şarkı söyleme tonu kullanım durumları farklı değişkenler açısından incelendiğinde ise sınıf düzeyi arttıkça şarkı söyleme tonu kullanımı düzeyinin arttığı; kız çocuklarının erkek çocuklarına kıyasla şarkı söyleme tonu kullanımında ileri olduğu ve sözsüz şarkıların, sözlü şarkılara kıyasla anasınıfı ve ilkokul 3. sınıf çocukların şarkı söyleme tonu kullanımında avantaj sağladığı belirlenmiştir. Şarkı Söyleme Tonunun Gelişimi Ölçeği’nin genel müzik eğitimi sınıflarında kullanımına yönelik olarak eğitim sistemimize dahil edilmesi; ayrıca eğitim sistemimizdeki mevcut eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Türk çocuklarının şarkı söyleme tonunun gelişimini farklı değişkenler açısından ölçmeye yönelik, farklı eğitim kademelerinde geniş örneklemli tarama çalışmalarının yapılması önerilmektedir.Keywords

Şarkı Söyleme Tonunun Gelişimi Ölçeği, genel müzik eğitimi, şarkı söyleme, geçerlik, güvenirlik