APPROACH TO YOUTH AND SPORTS IN THE 2020-2024 STRATEGIC PLANS OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 2020-2024 STRATEJİK PLANLARINDA GENÇLİK VE SPORA YAKLAŞIM

APPROACH TO YOUTH AND SPORTS IN THE 2020-2024 STRATEGIC PLANS OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES

 
Author : EDA ADATEPE    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2861-2885
DOI Number: :
Cite : EDA ADATEPE , (2023). APPROACH TO YOUTH AND SPORTS IN THE 2020-2024 STRATEGIC PLANS OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2861-2885. Doi: 10.35826/ijetsar.706.
    


Summary

Metropolitan municipalities are known as the representatives of the laws and constitutional responsibility in local governments in terms of the production and delivery of sports services. The aim of this study is to examine the approaches to youth and sports in the strategic plans of metropolitan municipalities which are among the local government units that are accessible to the public in public administration, closest to the public, and have the responsibility of providing services to a large majority. In the study, the document analysis technique, one of the qualitative data collection methods, was used. The 2020-2024 strategic plans of the metropolitan municipalities were obtained from the Presidency of Strategy and Budget, Public Strategic Management website. The obtained contents are specified as frequency, percentage distribution and grouping. It is seen that the 30 metropolitan municipalities examined include youth and sports in their 2020-2024 strategic plans. The concept of sports is mostly included in the strategic plan of Samsun and Diyarbakır Metropolitan Municipality at least. The concept of youth was mostly determined in Konya. The concept of sports was seen in 60% of strategic objectives and 93% of strategic goals. The concept of youth was found to be 33% in strategic objectives and 80% in strategic targets. In order for our country's sports policies to be local policies, it is considered important that services and investments related to youth and sports are included in strategic goals and objectives in strategic plans. This study can be a major point in terms of reviewing the areas related to youth and sports in the strategic plans of metropolitan municipalities and identifying the deficiencies.Keywords

Metropolitan municipalities, strategic plan, sports, youth.Abstract

Büyükşehir belediyeleri spor hizmetlerinin üretilmesi ve sunulması noktasında, kanunların ve anayasal sorumluluğun yerel yönetimlerdeki temsilcileri olarak bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı kamu yönetiminde halk tarafından ulaşılabilir, halka en yakın ve büyük bir çoğunluğa hizmet sunma sorumluluğu taşıyan yerel yönetim birimlerinden olan büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarının gençlik ve spora yaklaşımlarının incelenmesidir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin 2020-2024 stratejik planları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamuda Stratejik Yönetim internet sitesinden elde edilmiştir. Elde edilen içerikler frekans (f), yüzde dağılım ve gruplandırma şeklinde belirtilmiştir. İncelenen 30 büyükşehir belediye 2020-2024 stratejik planlarında gençlik ve spora yer verdikleri görülmektedir. Spor kavramı en çok Samsun ve en az Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi stratejik planında yer almaktadır. Gençlik kavramı en fazla Konya’da tespit edilmiştir. Spor kavramı stratejik amaçlarda %60, stratejik hedeflerde %93 görülmüştür. Gençlik kavramı stratejik amaçlarda %33, stratejik hedeflerde %80 olarak belirlenmiştir. Ülkemiz spor politikalarının yerelde yaşayan politikalar olabilmesi açısından, stratejik planlarda gençlik ve spor ile ilgili hizmet ve yatırımların stratejik hedef ve amaçlarda yer alması önemli görülmektedir. Bu çalışma, büyükşehir belediyeleri stratejik planlarında gençlik ve spor ile ilgili alanları gözden geçirebilmek ve eksiklikleri saptayabilmek açısından bir başat noktası olabilir.Keywords

Büyükşehir belediye, stratejik plan, spor, gençlik.