THE EFFECT OF NON-TRADITIONAL TEACHING METHODS USED IN SCIENCE LESSONS ON INTELLECTUAL RISK-TAKING BEHAVIORS: A META-ANALYSIS STUDY

FEN BILIMLERI DERSINDE KULLANILAN GELENEKSEL OLMAYAN ÖĞRETIM YÖNTEMLERININ ZIHINSEL RISK ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERINE ETKISI: BIR META ANALIZ ÇALIŞMASI

THE EFFECT OF NON-TRADITIONAL TEACHING METHODS USED IN SCIENCE LESSONS ON INTELLECTUAL RISK-TAKING BEHAVIORS: A META-ANALYSIS STUDY

 
Author : Gamze AKKAYA    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2417-2430
DOI Number: :
Cite : Gamze AKKAYA , (2023). THE EFFECT OF NON-TRADITIONAL TEACHING METHODS USED IN SCIENCE LESSONS ON INTELLECTUAL RISK-TAKING BEHAVIORS: A META-ANALYSIS STUDY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2417-2430. Doi: 10.35826/ijetsar.699.
    


Summary

This study aimed to synthesize and statistically combine the results of studies examining the effect of non-traditional teaching methods on intellectual risk-taking behavior in science courses in the context of Turkey. In this regard, the meta-analysis method was utilized in the study, and the overall effect size of the effect of non-traditional teaching methods used in the science course on intellectual risk-taking behavior was calculated. The literature review required for this study was conducted through the Higher Education Council of Turkey (YÖK) Thesis Center, and only thesis studies were included. The literature review used the keywords determined by the literature research. After the inclusion and exclusion criteria of the obtained studies were established, the necessary elimination was made. Within the scope of the study's literature search and selection criteria, nine theses studies were identified, and the essential analyses were made. The number of observations, arithmetic averages, and standard deviation measurements based on experimental control groups regarding the pre-test and post-test measurements of nine different theses included in the research were discussed. Within the scope of meta-analysis, standardized mean difference (SMD) values, known as Cohen-d in the literature, were used as the type of effect size based on the number of observations and descriptive statistics of reference studies. In line with the analysis, based on the results of the random effect type in the post-test context, the overall effect size of the scale score averages between the experimental and control groups for the post-test applications was found to be statistically significant (p<0.05). However, within the scope of the standardized mean difference (SMD) value known as Cohen-d, the overall effect size for the mean differences between the experimental and control groups for the post-test applications was low (SMD=0.20<0.424<0.50).Keywords

Non-traditional teaching methods, Intellectual Risk-Taking Behaviors, Meta-AnalysisAbstract

Bu çalışma Türkiye bağlamında yapılan fen bilimleri dersinde geleneksel olmayan öğretim yöntemlerinin zihinsel risk alma davranışı üzerine etkisini inceleyen çalışmaların sonuçlarının sentezlenerek istatiksel olarak birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada meta analiz yöntemi kullanılmış olup fen bilimleri dersinde kullanılan geleneksel olmayan öğretim yöntemlerinin zihinsel risk alma davranışı üzerine etkisinin genel etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Bu çalışma için gerekli tarama “yök tez” üzerinden yapılmış olup çalışmaya sadece tez çalışmaları dahil edilmiştir. Yapılan tarama literatür araştırması ile belirlenen anahtar kelimeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çalışmalar, içerleme dışarlama kriterleri oluşturulduktan sonra gerekli eleme yapılmıştır. Çalışmada yapılan taramalar ve seçim ölçütleri dahilinde 9 tez çalışması belirlenmiş ve gerekli analizler yapılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen 9 farklı tez ön-test son-test ölçümlerine dair deney kontrol grupları bazında gözlem sayıları, aritmetik ortalamalar ve standart sapma ölçümleri ele alınmıştır. Meta analizi kapsamında etki büyüklüğü türü olarak referans çalışmaların gözlem sayıları ve tanımlayıcı istatistiklerinden hareketle, literatürde Cohen-d olarak bilinen standardize ortalamalar fark (SMD) değerleri baz alınmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda son test bağlamında rassal etki türü sonuçlarına göre, son-test uygulamaları için deney ve kontrol grupları arasında ölçek puan ortalamalarına ait genel etki büyüklüğü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ancak Cohen-d olarak bilinen standardize ortalamalar fark (SMD) değeri kapsamında son-test uygulamaları için deney ve kontrol grupları arasındaki ortalama farklara yönelik genel etki büyüklüğü düşük düzeyde (SMD=0.20<0.424<0.50) olduğu görülmüştür.Keywords

Geleneksel olmayan öğretim yöntemleri, Zihinsel Risk Alma Davranışları, Meta Analiz