EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE, SELF-COMPASSION AND MARITAL SATISFACTION

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, ÖZ ŞEFKAT VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE, SELF-COMPASSION AND MARITAL SATISFACTION

 
Author : Oğuzhan Çolakkadıoğlu  , İlknur EKEN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2673-2694
DOI Number: :
Cite : Oğuzhan Çolakkadıoğlu , İlknur EKEN, (2023). EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE, SELF-COMPASSION AND MARITAL SATISFACTION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2673-2694. Doi: 10.35826/ijetsar.688.
    


Summary

This study examined the relationship between psychological resilience, self-compassion, and marital satisfaction of married individuals, as well as the extent to which resilience and self-compassion predict marital satisfaction.In order to achieve the intended objective, the researchers employed the relational survey model, which is a quantitative research methodology. The sample of the study consisted of 305 married individuals, 216 (70.8%) women and 89 (29.2%) men, living in the Dulkadiroğlu district of Kahramanmaraş province in 2023, using a non-random/convenient sampling method. Data were collected online with the Sociodemographic Information Form, Resilience Scale for Adults, Self-Sensitivity Scale, and Marital Satisfaction Scale. In the process of data collection, the introductory section of the form provided details regarding the research objective, the scales employed in the study, pertinent information about these scales, and the voluntary consent form. The normality of the data was assessed using the Shapiro-Wilk Test in the study. The researchers employed Standard Multiple Regression Analysis to examine the predictive relationship between psychological resilience and self-compassion variables and the average scores on the Marital Satisfaction Scale, as well as its subscales. The Pearson product-moment correlation is a statistical measure that quantifies the strength and direction of the linear relationship between two variables. It is commonly used in research and data analysis The utilization of coefficient analysis was employed to investigate the associations among the variables. Before performing Multiple Regression Analysis, it was determined that the necessary conditions were met. The results found a positive and significant relationship between the total mean scores of the Marital Satisfaction Scale, the mean scores of the Family, Sexuality, and Self sub-dimensions, and the mean scores of the Resilience Scale for Adults and Self-Sensitivity Scale. In addition, it was found that the total mean scores of the Marital Satisfaction Scale and the mean scores of the Family, Sexuality, and Self sub-dimensions significantly predicted the mean scores of the Resilience Scale for Adults and Self-Sensitivity Scale.



Keywords

Psychological resilience, self-compassion, marital satisfaction.



Abstract

Bu çalışmada evli bireylerin psikolojik sağlamlık, öz şefkat ve evlilik doyumu arasındaki ilişki aynı zamanda psikolojik sağlamlık ve öz şefkatin evlilik doyumunu ne derecede yordadığı incelenmiştir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini seçkisiz olmayan/uygun örnekleme yöntemiyle 2023 yılında Kahramanmaraş ili merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 216 (%70.8) kadın ve 89 (%29.2) erkek olmak üzere 305 evli birey oluşturmuştur. Veriler Sosyodemografik Bilgi Formu, Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Öz Duyarlık Ölçeği ve Evlilik Doyumu Ölçeği ile online olarak toplanmıştır. Veriler toplanırken formun giriş bölümünde araştırmanın amacı, çalışmada hangi ölçeklerin kullanıldığı, ölçeklerle ilgili bilgiler ve gönüllü onam formu bilgileri verilmiştir. Araştırmada verilerin normal dağılıma uygunluğunun kontrolü “Shapiro-Wilk Testi” ile yapılmıştır. Psikolojik sağlamlık ve öz şefkat değişkenlerinin, Evlilik Doyumu Ölçeği toplam puan ortalamalarını ve alt ölçeklerin toplam puan ortalamalarını ne derecede yordadığını belirlemek için Standart Çoklu Regresyon Analizi, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizi kullanılmıştır. Çoklu Regresyon Analizi yapılmadan önce gerekli şartların sağlandığı belirlenmiştir. Sonuçlarda Evlilik Doyumu Ölçeği toplam puan ortalamaları ve Aile, Cinsellik, Benlik alt boyutlarının toplam puan ortalamaları ile Yetişkinler için Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Öz Duyarlık Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca Evlilik Doyumu Ölçeği toplam puan ortalamalarının ve Aile, Cinsellik, Benlik alt boyutlarının toplam puan ortalamalarının Yetişkinler için Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Öz Duyarlık Ölçeği toplam puan ortalamaları anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Bu bulgular benzer çalışmalarla tartışılmış ve yorumlanmıştır. Daha sonra gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.



Keywords

Psikolojik sağlamlık, öz şefkat, evlilik doyumu.