THE ROLE OF TEACHER CANDIDATES' ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS IN DETERMINING MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES IN THE FACULTY OF EDUCATION

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI HEDEF YÖNELİMLERİNİN GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLÜ

THE ROLE OF TEACHER CANDIDATES' ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS IN DETERMINING MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES IN THE FACULTY OF EDUCATION

 
Author : Bülent Okan MİÇOOĞULLARI  , Ozan SEVER  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 25
Page : 2918-2948
DOI Number: :
Cite : Bülent Okan MİÇOOĞULLARI , Ozan SEVER, (2023). THE ROLE OF TEACHER CANDIDATES' ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS IN DETERMINING MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES IN THE FACULTY OF EDUCATION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 25, p. 2918-2948. Doi: 10.35826/ijetsar.678.
    


Summary

The aim of this study is to examine the role of achievement goal orientations of teacher candidates from different departments in the Faculty of Education in determining motivation and learning strategies, and to investigate whether the achievement goal orientations, motivation, and learning strategies of English Language Teaching (ELT), Elementary School Teaching (EST), and Physical Education teacher (PET) candidates differ according to gender variable. The sample of the study consisted of a total of 126 teacher candidates, including 28 female and 12 male English teacher, 31 female and 11 male Elementary School Teaching and 18 female and 26 male Physical Education teachers selected using convenient sampling method. The research data were collected through the Achievement Goal Orientations Scale (AGOS) and the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), along with a Personal Information Form. Two-way ANOVA was used to determine whether there were differences in achievement goal orientations, motivation, and learning strategies according to the gender of the participants. The analysis revealed that when teacher candidates were examined according to gender, female teacher candidates scored the highest averages in achievement goal orientations and motivation strategies, whereas male teacher candidates scored the highest in learning strategies. When teacher candidates were examined according to their departments, it was found that Elementary School Teaching department had the highest average scores in achievement goal orientations and motivation strategies, while English teaching department had the highest scores in learning strategies compared to other departments. The main effects of gender and departments were found to be significant when examining whether the levels of achievement goals differed based on gender and departments. While there was no significant difference between gender and motivation strategies, the interaction effect of departments was found to be significant. In terms of learning strategies, significant differences were found between gender, departments, and learning strategies. However, the interaction effect was not significant.Keywords

Achievement goal, motivation, learning strategiesAbstract

Bu araştırmanın amacı; Eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde eğitim gören öğretmen adaylarının başarı hedef yönelimleri düzeylerinin güdülenme ve öğrenme stratejilerini belirlemedeki rolünün incelenmesi ve İngilizce, Sınıf Öğretmenliği ve Beden eğitimi öğretmen adaylarının başarı hedef yönelimlerinin, güdülenme ve öğrenme stratejilerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 28 kadın 12 erkek İngilizce Öğretmenliği öğretmen adayı, 31 kadın 11 erkek Sınıf Öğretmenliği ve 18 kadın 26 erkek Beden Eğitimi öğretmenliği toplam 126 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri Başarı Hedef Yönelimleri Ölçeği (BAÖ) (Elliot & McGregor, 2001) ve Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ) (Pintrich ve diğ., 1991) ve Kişisel Bilgi formu ile toplanmıştır. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre başarı hedef yönelimleri, güdülenme ve öğrenme stratejilerinde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde, öğretmen adayları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, başarı hedef yönelimleri ve güdülenme stratejileri düzeyinde kadın öğretmen adaylarının en yüksek puan ortalamalarına ulaştıkları, öğrenme stratejileri incelendiğinde ise erkek öğretmen adaylarının kadınlara göre en yüksek skorlara ulaştığı saptanmıştır. Öğretmen adaylarının eğitim aldıkları bölümlere göre incelendiğinde, başarı hedef yönelimleri ve güdülenme stratejileri değişkenlerinde sınıf öğretmenliği bölümünün en yüksek puan ortalamalarına ulaştıkları, öğrenme stratejileri incelendiğinde ise ingilizce öğretmenliğinin diğer bölümlere göre en yüksek skorlara ulaştığı saptanmıştır. Öğretmen adaylarının başarı hedef düzeylerinin cinsiyet ve bölümler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde cinsiyet ve bölümler ana etkisinin anlamlı olduğu saptanmıştır. Güdülenme stratejileri düzeylerinin cinsiyet ve bölümler açısından farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, cinsiyet değişkeni ile güdülenme stratejileri arasında anlamlı farklılığa ulaşılamazken, eğitim alınan bölümler ve ana etkileşim etkisinin manidar olduğu gözlenmiştir. Öğrenme stratejilerinin cinsiyet ve bölümler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı sürecinde, cinsiyet ve eğitim alınan bölümler ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı farklılıklara ulaşılırken; ana etkileşim etkisinin anlamlı olmadığı saptanmıştır.Keywords

Başarı hedefi, güdülenme, öğrenme stratejileri