EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' ANXIETY AND READINESS FOR TEACHING PROFESSION

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAYGILARI VE MESLEĞE HAZIR OLMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' ANXIETY AND READINESS FOR TEACHING PROFESSION

 
Author : Serpil Demirezen  , Şule ÖTKEN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2768-2779
DOI Number: :
Cite : Serpil Demirezen , Şule ÖTKEN, (2023). EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' ANXIETY AND READINESS FOR TEACHING PROFESSION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2768-2779. Doi: 10.35826/ijetsar.673.
    


Summary

The aim of this study is to examine the relationship between pre-service teachers' concerns about the teaching profession and their readiness. For this purpose, the research was designed in relational research model. There are 294 pre-service teachers in the study group of the research. In the first part of the data collection tool, demographic information about the gender and department variables of the pre-service teachers, in the second part "Professional Anxiety Scale for Pre-service Teachers" and in the third part "Readiness to Teach Scale" were used. In the analysis of the data, firstly, descriptive statistics of the variables were calculated. Then, canonical correlation analysis was performed to examine the relationships between the variables. According to the findings obtained from the research, the average of the task-centered anxiety levels of the teacher candidates is higher than the average of the other anxiety levels. In addition, it was concluded that the pre-service teachers' readiness in terms of technological competence was higher than the other dimensions. In addition, it was found that there were significant and positive relationships between the sub-dimensions of the Vocational Anxiety Towards Pre-service Teachers Scale and the sub-dimensions of the Scale of Readiness for Teaching. It was calculated that the variable set obtained as a result of the canonical correlation analysis shared a 29% variance. Based on the findings obtained within the scope of this research, it can be suggested that more opportunities should be provided for school experience and teaching practices in faculties of education, practical studies should be carried out for the effective use of teaching strategies, and guidance / mentoring practices should be carried out for personal and professional development in order to eliminate the task-centred anxieties of pre-service teachers and to be ready for the profession.Keywords

Prospective teachers, professional anxiety, being ready for the profession.Abstract

Öğretmen adaylarının kendilerini mesleğe hazır hissetmeleri önemlidir. Çünkü kendini hazır hisseden bir öğretmen sınıf ortamında mesleğinin gerektirdiği davranışları profesyonel olarak sergileyecektir. Bu nedenle öğretmen adaylarının mesleğe hazır olma durumu ve mesleğe yönelik kaygıları arasındaki ilişkinin araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygıları ile hazır olma durumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma ilişkisel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu öğretmen adaylarından oluşan 295 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ilk bölümde öğretmen adaylarına ait cinsiyet ve yaş değişkenleri hakkında demografik bilgiler, ikinci bölümde ise “Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” ve üçüncü bölümde ise “Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilk olarak değişkenlere ait betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla kanonik korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının görev merkezli kaygı düzeyleri ortalaması diğer kaygı düzeylerinin ortalamasından daha yüksektir. Ayrıca öğretmen adaylarının teknolojik yeterlik olarak hazır olma durumu diğer boyutlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeğine ait alt boyutları ile Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğine ait alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler olduğu bulunmuştur. Kanonik korelasyon analizi sonucu elde edilen değişken setinin %29 luk bir varyansı paylaştığı hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında elde dilen bulgulardan yola çıkarak öğretmen adaylarının görev merkezli kaygılarını azaltmak için eğitim fakültelerinde okul uygulamaları dersi 1. Sınıftan itibaren her eğitim döneminde görülebilir. Öğretmen adaylarının etkili öğrenme ortamı oluşturabileceği konular işlenmeli veya ödevler verilebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlayabilmek için farklı öğretim stratejileri kullanılabilir. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda aynı değişkenlerle farklı analiz yöntemleri kullanılabilirKeywords

öğretmen adayları, mesleki kaygı, mesleğe hazır olma.