MEDIATING ROLE OF SOCIAL APPROVAL NEED IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL ONAY İHTİYACININ ARACILIK ROLÜ

MEDIATING ROLE OF SOCIAL APPROVAL NEED IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY

 
Author : Mehtap Sezgin  , Nezaket Bilge Uzun  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2546-2558
DOI Number: :
Cite : Mehtap Sezgin , Nezaket Bilge Uzun, (2023). MEDIATING ROLE OF SOCIAL APPROVAL NEED IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2546-2558. Doi: 10.35826/ijetsar.660.
    


Summary

This study aimed to examine whether the need for social approval plays a mediating role in the relationship between social appearance anxiety and social media addiction. This research was conducted with the relational screening model, predictive correlation design. The study group consists of 302 undergraduate students pursuing their education 2018-2019 academic year in Turkiye. The study group was selected by the convenience sampling. Social Appearance Anxiety Scale, Social Media Addiction Scale and Need for Social Approval Scale were used in the research. As a data analysis technique, the mediation model was tested in this study. When testing the mediation model, direct and indirect relationships and changes in these relationships were examined, using the Lisrel Package program within the scope of structural equation modeling (SEM).The findings of this research indicate that as the social appearance anxiety of individuals increases, social media addiction increases with an increasing social approval need. The model proposed in the research suggesting that the need for social approval mediates the relationship between social appearance anxiety and social media addiction is statistically significant. The need for social approval fully mediates the relationship between social appearance anxiety and social media addiction. The study found out that social appearance anxiety is a predictor of the need for social approval, and the need for social approval is a predictor of social media addiction. The whole model explains 52% of social media addiction. To conclude, individuals’ social appearance anxiety and their unsatisfied needs for approval seem to account for social media addiction together.Keywords

Social media addiction, social appearance anxiety, social approval needAbstract

Araştırmada sosyal görünüş kaygısı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide sosyal onay ihtiyacının aracı rol oynayıp oynamadığı incelenmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modellerinden yordayıcı korelasyon model ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de eğitimine devam eden 302 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu kolaylıkla bulunan örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada veri çözümleme tekniği olarak aracılık modeli test edilmiştir. Aracılık modeli test edilirken yapısal eşitlik modeli (YEM) kapsamında Lisrel paket programı kullanılarak doğrudan ve dolaylı ilişkiler, bu ilişkilerin değişimleri incelenmiştir. Yapılan bu araştırmanın sonuçları, bireylerin sosyal görünüş kaygısı arttıkça, artan sosyal onaylanma ihtiyacıyla sosyal medya bağımlılığının arttığını göstermektedir. Araştırmada önerilen sosyal görünüş kaygısı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide sosyal onay ihtiyacının aracılık ettiğine ilişkin model istatiksel olarak anlamlıdır. Sosyal onay ihtiyacının sosyal görünüş kaygısı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide tam aracılık rolü üstlenmektedir. Sosyal görünüş kaygısının sosyal onay ihtiyacının yordayıcısı olduğu, sosyal onay ihtiyacının da sosyal medya bağımlılığının yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Tüm model sosyal medya bağımlılığının %52’sini açıklamaktadır. Sonuç olarak, bireylerin sosyal görünüş kaygılarının ve karşılanamayan sosyal onay ihtiyaçlarının birlikte sosyal medya bağımlılığını açıkladığı görülmektedir.Keywords

Sosyal medya bağımlılığı, sosyal görünüş kaygısı, sosyal onay ihtiyacı