INVESTIGATION OF PROBLEM POSING SITUATIONS OF SIXTH GRADE STUDENTS

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM KURMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PROBLEM POSING SITUATIONS OF SIXTH GRADE STUDENTS

 
Author : Funda Gündoğdu Alaylı    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1683-1720
DOI Number: :
Cite : Funda Gündoğdu Alaylı , (2023). INVESTIGATION OF PROBLEM POSING SITUATIONS OF SIXTH GRADE STUDENTS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1683-1720. Doi: 10.35826/ijetsar.646.
    


Summary

Problem posing skills are just as valuable as problem solving skills. Problem posing contributes to the development of students' learning, problem-solving skills, creativity and positive attitudes towards mathematics. Therefore, the problem posing process includes higher cognitive skills beyond the problem solving process. This study aims to examine the problem posing status of sixth grade students about natural numbers. The case study, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. The research was conducted with 23 sixth grade students studying at a public school in a city in Turkey in the 2018-2019 academic year. The data of the research were collected with a form that includes four problem posing situations, one of which is structured, two of which is semi-structured, and one is free problem posing. Content analysis was used in the analysis of the data collected in the study. Data analysis was carried out in two stages. First, the problems posed by the students were classified. Afterwards, the situations determined as mathematical problems according to this classification result were evaluated as qualifications based on the complexity criterion, one of the problem posing evaluation criteria. According to the findings of the study, approximately four-fifths of the students' answers to problem posing situations are mathematical problems, and more than half of them are sufficient mathematical problems suitable for the given ones. Again, the findings revealed that the sufficient mathematical problems posed by the students differed in quality. More than half of adequate problems are low complexity problems, while one third are medium complexity problems. In the study, the number of low complexity problems created by students is higher than the total number of medium complexity and high complexity problems. This shows that the vast majority of problems posed by students are of low complexity.Keywords

Problem posing, natural number, sixth grade students.Abstract

Problem kurma becerileri en az problem çözme becerileri kadar değerlidir. Problem kurma, öğrencilerin öğrenmelerinin, problem çözme becerilerinin, yaratıcılıklarının ve matematiğe ilişkin olumlu tutumlarının gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu yüzden gün geçtikçe güncellenen öğretim programlarında ve ders kitaplarında yeri artmaktadır. Problem kurma süreci, problem çözme sürecinin ötesinde daha üst düzey bilişsel becerileri kapsamaktadır. Problem kurabilen bir öğrenci aynı zamanda problem çözme sürecini de düşünmesi gerekmektedir. Öğrencilerin problem kurma becerilerinin gelişmesi için problem kurma çalışmalarının arttırılması ve değerlendirilerek geri dönütlerin verilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma altıncı sınıf öğrencilerin doğal sayılar konusunda problem kurma durumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılında Türkiye'de bir ilde bulunan bir devlet okulunda okuyan 23 altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri biri yapılandırılmış, ikisi yarı-yapılandırılmış, biri serbest problem kurma olmak üzere dört problem kurma durumu içeren form ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak öğrencilerin kurdukları problemler sınıflandırılmıştır. Sonrasında bu sınıflama sonucuna göre matematiksel problem olarak belirlenen durumları problem kurma değerlendirme kriterlerinden karmaşıklık kriteri temel alınarak nitelik olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin problem kurma durumlarına verdikleri cevapların yaklaşık beşte dördü matematiksel problem yarıdan fazlası ise verilenlere uygun yeterli matematiksel problemdir. Yine bulgular, öğrencilerin kurdukları yeterli matematiksel problemlerin nitelik olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Yeterli problemlerin yarısından fazlası düşük karmaşıklıktaki problemler iken üçte biri orta karmaşıklıktaki problemlerdir. Araştırmada, öğrencilerin oluşturdukları düşük karmaşıklıktaki problemlerin sayısı, orta karmaşıklıktaki ve yüksek karmaşıklıktaki problemlerin toplam sayısından daha fazladır. Bu, öğrenciler tarafından kurulan problemlerin büyük çoğunluğunun düşük karmaşıklıkta olduğunu göstermektedir. Bu durum öğrencilerin doğal sayılar konusunda eksikliklerinin olduğuna işaret etmektedir.Keywords

Problem kurma, doğal sayılar, altıncı sınıf öğrencileri