THE EFFECT OF CREATİVE DRAMA METHOD ON THE DEVELOPMENT OF HİSTORİCAL EMPATHY SKİLLS İN SECONDARY SCHOOL STUDENTS

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARİHSEL EMPATİ BECERİSİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECT OF CREATİVE DRAMA METHOD ON THE DEVELOPMENT OF HİSTORİCAL EMPATHY SKİLLS İN SECONDARY SCHOOL STUDENTS

 
Author : Ahmet Çopur  , Eylem Ezgi AHISKALI, Aylin VAROL, Bilgenur BALCI, Yunus Doğan EKİNAY  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1368-1393
DOI Number: :
Cite : Ahmet Çopur , Eylem Ezgi AHISKALI, Aylin VAROL, Bilgenur BALCI, Yunus Doğan EKİNAY, (2023). THE EFFECT OF CREATİVE DRAMA METHOD ON THE DEVELOPMENT OF HİSTORİCAL EMPATHY SKİLLS İN SECONDARY SCHOOL STUDENTS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1368-1393. Doi: 10.35826/ijetsar.638.
    


Summary

This study, which was conducted to determine the effect of the creative drama method on gaining the historical empathy skill in the social studies course curriculum, was carried out with the case study method. The study group was determined by appropriate case sampling. The study group of the research consisted of 7th grade students studying at the secondary school in the central district of Balıkesir. As a data collection tool in the research, the reflective writing form, which was used to evaluate the experimental process after the creative drama sessions, was used. These data obtained during the evaluation phase of creative drama practices were analysed through content analysis. In this context, the expressions in the reflective writing forms were gathered under themes and interpreted. As a result, it was found that the lessons carried out through creative drama sessions developed the sense of historical empathy in students, the interest of students in social studies lessons increased with creative drama, the students actively participated in the lesson and the lesson was more enjoyable. In addition, it is among the important findings of the study that students can make comparisons between the present and the past by putting themselves in the place of the ancient people through creative drama. Another striking finding obtained in the study is the findings that the creative drama process develops the sense of curiosity in students, and they become aware of the effects of past civilizations on today's knowledge, communication and technology accumulation. Depending on the findings obtained from the research, suggestions were made to focus on the creative drama processes in the social studies course in order to understand the behaviours, feelings and thoughts of people living in the past, and to improve the awareness of the social studies teachers and teacher candidates about the functionality of the creative drama processes in the teaching of social studies lessons.Keywords

Creative drama, Historical empathy, Social studiesAbstract

Yaratıcı drama yönteminin, sosyal bilgiler dersi öğretim programı içerisindeki tarihsel empati yapma becerisini öğrencilere kazandırmadaki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışma grubunun belirlenmesinde, uygun durum örneklemesi tercih edilmiştir. Çalışma grubu, Balıkesir’in merkez ilçelerinden Karesi’de bulunan bir ortaokuldaki 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada, yaratıcı drama oturumlarının ardından deneysel süreci değerlendirme amaçlı kullanılan yansıtıcı yazma formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Yaratıcı drama uygulamalarının değerlendirme aşamasında elde edilen bu veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Bu kapsamda yansıtıcı yazma formlarında yer alan ifadeler temalar altında toplanarak yorumlanmıştır. Araştırma sonunda yaratıcı drama oturumları aracılığıyla gerçekleştirilen derslerin öğrencilerde tarihsel empati duygusunu geliştirdiğine, yaratıcı drama ile öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilgisinin arttığına, derse etkin katılım sağladıklarına, dersin daha eğlenceli biçime geldiğine ve öğrencilerin yaratıcı drama aracılığıyla eski çağlardaki insanların yerine kendini koyarak bugün ve geçmiş arasında karşılaştırma yapabildikleri bulgulanmıştır. Ayrıca yaratıcı drama sürecinin öğrencilerde merak duygusunu geliştirdiğine ve geçmiş uygarlıkların günümüz bilgi, iletişim ve teknoloji birikimine etkilerinin farkına vardıkları belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda, geçmiş devirlerde yaşayan insanların davranışlarını, duygu ve düşünüşlerini anlamaya yönelik sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama süreçlerine odaklanılması ve öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yaratıcı drama süreçlerinin sosyal bilgiler dersindeki işlevselliği hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesi gerektiği şeklinde öneriler getirilmiştir.Keywords

Sosyal bilgiler, Tarihsel empati, Yaratıcı drama