LEADER TEACHER IN PRE-SCHOOL EDUCATION ACCORDING TO TEACHER CANDIDATES

ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE LİDER ÖĞRETMEN

LEADER TEACHER IN PRE-SCHOOL EDUCATION ACCORDING TO TEACHER CANDIDATES

 
Author : Aysun BAY DÖNERTAŞ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1427-1465
DOI Number: :
Cite : Aysun BAY DÖNERTAŞ , (2023). LEADER TEACHER IN PRE-SCHOOL EDUCATION ACCORDING TO TEACHER CANDIDATES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1427-1465. Doi: 10.35826/ijetsar.637.
    


Summary

This study, which aims to reveal the opinions of teacher candidates about the leader teacher in pre-school education, is designed with a qualitative research approach. The study group of the research consists of 34 teacher candidates studying at Anadolu University Pre-school Education Programme in Turkey. The research data were collected through a semi-structured interview form developed by the researcher. The data were analysed by content analysis method. According to the results of the research, a leader teacher in pre-school classrooms is a person who has positive personality traits such as being loving, patient, developing positive relationships with his/her environment, guiding his/her environment and making a difference, as well as professional characteristics such as developing children, developing himself/herself professionally, managing the learning and teaching process, knowing children, being open to communication and cooperation, creating a positive classroom climate, having professional ethics, having professional knowledge and skills. Leading teacher in pre-school classrooms should possess professional ethical values and positive personality traits (patient, calm, loving, etc.) as well as skills such as effective management of the learning and teaching process, time and programme, evaluation and management of children's behaviour, effective communication, meeting management, stress and crisis management, personal and professional self-development, collaboration with colleagues and families, and pursuing the best interests of children in all situations. Some situations related to the teaching environment, related to families and children, related to professional skills, and some situations specific to the individual are challenging for the leader teacher in pre-school education classrooms. In order to make pre-school education widespread and effective practices in education, teachers should go beyond their traditional roles and carry the roles required by teacher leadership to their profession. In order to achieve this, attention should be drawn to management and leadership issues in pre-school education, more studies should be carried out on this subject, and more pre-service and in-service trainings on management and leadership should be provided.Keywords

Leadership, leading teacher, pre-school education, leadership in pre-school classrooms.Abstract

Okul öncesi eğitim sınıflarında lider öğretmene ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 34 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi eğitim sınıflarında lider öğretmen; çocukları geliştirme, mesleki açıdan kendini geliştirme, öğrenme ve öğretme sürecini yönetme, çocukları tanıma, iletişim ve işbirliğine açık olma, olumlu sınıf iklimi oluşturma, meslek etiğine sahip olma, mesleki bilgi ve becerilere sahip olma gibi mesleki özelliklerin yanında sevgi dolu, sabırlı olma gibi olumlu kişilik özellikleri taşıyan, çevresiyle olumlu ilişkiler geliştiren, çevresine yol gösteren ve fark yaratan kişidir. Okul öncesi eğitim sınıflarında lider öğretmen; öğrenme ve öğretme sürecini, zamanı ve programı etkili bir şekilde yönetme, çocukların davranışlarını değerlendirme ve yönetme, etkili iletişim, toplantı yönetimi, stres ve kriz yönetimi gibi becerilerinin yanında mesleki etik değerler ile olumlu kişilik özelliklerine (sabırlı, sakin, sevgi dolu olma vb.) sahip olma, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirme, meslektaşlarıyla ve ailelerle işbirliği içinde olma ve her durumda çocukların yüksek yararını gözetme gibi özellikleri taşımalıdır. Öğretim ortamıyla ilişkili, ailelerle ve çocuklarla ilgili, mesleki becerilerle ilişkili olan ve kişiye özgü bazı durumlar okul öncesi eğitim sınıflarında lider öğretmeni zorlayan durumlardır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde etkili uygulamaların yapılabilmesi için öğretmenler geleneksel rollerinin dışına çıkmalı ve lider öğretmenliğin gerektirdiği rolleri mesleğine taşımalıdırlar. Bunu sağlayabilmek için; okul öncesi eğitimde yönetim ve liderlik konularına dikkat çekilmeli, bu konuda daha fazla çalışma yapılmalı, hizmet öncesi ve hizmet içinde yönetim ve liderliğe ilişkin eğitimlere daha çok yer verilmelidir.Keywords

Liderlik, lider öğretmen, okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim sınıflarında liderlik.