VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES ON THE IMPACT OF THE PANDEMIC PERIOD ON PROFESSIONAL COMPETENCE LEVEL

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ PANDEMİ SÜRECİNİN MESLEKİ YETERLİK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES ON THE IMPACT OF THE PANDEMIC PERIOD ON PROFESSIONAL COMPETENCE LEVEL

 
Author : Mehmet DERELİOĞLU  , Seda SABAH  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1863-1873
DOI Number: :
Cite : Mehmet DERELİOĞLU , Seda SABAH, (2023). VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES ON THE IMPACT OF THE PANDEMIC PERIOD ON PROFESSIONAL COMPETENCE LEVEL. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1863-1873. Doi: 10.35826/ijetsar.634.
    


Summary

In this study, it is aimed to examine the views of physical education and sports teacher candidates on the effect of the pandemic process on the level of professional competence. For this purpose, qualitative research methods were used in the study. The study is in the phenomenology pattern, which is a type of qualitative research management. The universe of the research consists of physical education and sports department students, and the sample group is within the scope of 10 students studying at Amasya University Physical Education and Sports Department. The sample group in the study was determined by the criterion sampling method. The conduct of this study was approved by the Social Sciences Ethics Committee of Amasya University with the ethics committee decision dated 05.07.2022 and numbered 108.01-78853. In the research, a semi-structured interview form consisting of 7 questions was prepared by Sabah and Derelioğlu (2022) in order to examine the motivational sources of successful athletes. In order not to cause data loss, the interviews were audio recorded. The audio recordings obtained were transcribed. The data transferred to the article were analyzed with the descriptive analysis method in the Nvivo program. As a result of the analysis of the data, the code list was assigned to the appropriate themes. In the study, it is determined that the students of the physical education and sports teaching department could not get efficiency from both practical and theoretical courses, they had internet problems in the process, and they described this period as a loss. On the other hand, it is determined that exam evaluations do not really measure knowledge and that the grade point average of working or non-working students increases, in short, it is not a fair exam. Finally, in this process, it is determined that there are suggestions of the participants such as completing the missing materials within the scope of the course, making up especially the practical courses at the end of this process, requiring the camera to be on in order to prevent cheating in the exam, and delaying the graduation of the students who feel lacking in knowledge. In this context, it is thought that the results of the research will provide solutions that will contribute to the healthier conduct of online education.Keywords

Physical education and sports, professional competence, teacher candidates, pandemic processAbstract

Bu çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının pandemi sürecinin mesleki yeterlik düzeyine etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma nitel araştırma yönetiminin bir çeşidi olan fenomonoloji desenindedir. Araştırmanın evrenini beden eğitimi ve spor bölümü öğrencileri oluşturmakta olup, örneklem grubu Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde öğrenim gören 10 öğrenci kapsamındadır. Çalışmada örneklem grubu ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Bu çalışmanın yürütülmesi hususunda, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu tarafınca 05.07.2022tarihli 108.01-78853 sayılı etik kurul kararı ile onay alınmıştır. Araştırmada, başarılı sporcuların motivasyon kaynaklarının incelenmesi amacıyla Sabah ve Derelioğlu (2022) tarafından 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Veri kaybına sebebiyet vermemek için görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Elde edilen ses kayıtlarının yazıya dökümü gerçekleştirilmiştir. Yazıya aktarılan veriler Nvivo programında betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesi sonucunda kod listesi uygun temalara atanmıştır. Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölüm öğrencilerinin hem uygulamalı hem de teorik derslerden verim alamadıkları, süreç içerisinde internet sorunu yaşadıkları, bu dönemi bir kayıp olarak nitelendirdikleri tespit edilmektedir. Sınav değerlendirmelerinin ise gerçekten bilgiyi ölçmediği, çalışan veya çalışmayan öğrencilerin not ortalamasının yükseldiği, kısaca adil bir sınav olmadığı belirlenmektedir. Son olarak bu süreçte öğrencilerin ders kapsamında eksik materyallerinin tamamlanması, özellikle uygulama derslerin bu sürecin sonunda telafisinin yapılması gerektiği, sınavda kopya çekilmesini önlemek amacıyla kameranın açık olmasının zorunlu tutulması ve bilgi açısından kendisini eksik hisseden öğrencilerin mezuniyetlerinin geciktirilmesi, şeklinde katılımcıların önerilerinin olduğu tespit edilmektedir. Bu bağlamda araştırma sonuçlarının online eğitimin daha sağlıklı yürütülmesi hususunda katkı sağlayacak çözüm önerileri getireceği düşünülmektedir.Keywords

Beden eğitimi ve spor, mesleki yeterlik, öğretmen adayları, pandemi süreci