THE EFFECT OF MINI TRAMPOLINE EXERCISES ON SOME PHYSICAL FITNESS PARAMETERS OF WOMEN

MİNİ TRAMBOLİN EGZERSİZLERİNİN KADINLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF MINI TRAMPOLINE EXERCISES ON SOME PHYSICAL FITNESS PARAMETERS OF WOMEN

 
Author : Emre Seymen  , Oguzhan Yüksel, Ali Türker  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1394-1419
DOI Number: :
Cite : Emre Seymen , Oguzhan Yüksel, Ali Türker, (2023). THE EFFECT OF MINI TRAMPOLINE EXERCISES ON SOME PHYSICAL FITNESS PARAMETERS OF WOMEN. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1394-1419. Doi: 10.35826/ijetsar.622.
    


Summary

The aim of this research is to investigate the effects of eight weeks of mini trampoline exercises applied to women on some physical fitness parameters. The study included 23 female volunteers (experimental group=12; control group=11) with an average age of 20.5±1.38 years, who were enrolled in the Faculty of Sports Sciences at Dumlupınar University during the academic year 2022-2023. In the study, during the eight-week period, height and body weight, vertical jump, 20-meter sprint, 25-meter V Cut direction change, 1-minute sit-up, and core endurance values were measured at the beginning and end of the process. The training period was two months (8 weeks), with three days per week and one hour per day. After the three-week anatomical adaptation process, mini trampoline exercises were implemented within the eight-week period, increasing the speed of movements and the number of repetitions according to the participants' levels of progress. The data were evaluated using the SPSS (17.0) software package, and the necessary assumptions were checked before conducting the Mixed Measures ANOVA analysis, with a significance level set at p<0.05. As a result, when the differences between the groups before and after the training program were compared, significant improvements were observed in vertical jump (cm, mm), anaerobic power (watt), "20-meter" sprint (seconds, split seconds), "25-meter" V Cut direction change (seconds, split seconds), 1-minute sit-ups (minutes, repetitions), and core endurance (seconds) values in the experimental group, while a significant improvement in core endurance (seconds) values was found in favour of the control group. Regarding the group x measurement interaction, significant improvements in core endurance were observed in both groups. Considering the measurements of vertical jump (cm, mm), "20-meter" sprint (seconds, split seconds), and "25-meter" V Cut direction change (seconds, split seconds), there was a significant interaction in favor of the experimental group. After the eight-week mini trampoline exercise application in women, noticeable improvements were observed in some biomotor characteristics. In conclusion, based on the findings of our study, it has been determined that the eight-week mini trampoline exercises positively contributed to physical fitness.Keywords

Physical fitness, women, mini trampoline.Abstract

Bu araştırmanın amacı; Kadınlarda uygulanan sekiz haftalik mini trambolin egzersizlerinin bazi fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesidir. Araştirmaya 2022-2023 yılı Dumlupınar üniversitesinde spor bilimleri fakültesinde eğitim- öğretim gören yaş ortalaması 20,5±1,38 yıl olan 23 kadın (deney=12; kontrol=11) gönüllü olarak yer almışlardır. Araştırmada sekiz haftalık süreçte ilk ve son haftalarda boy uzunluğu ve vücut ağırlığı, dikey sıçrama, “20 metre” sürat, 25 metre V Cut (kat) yön değiştirme, 1 dakika mekik, gövde dayanıklılık değerleri tespit edilmiştir. Antrenman periyodu iki ay (8 hafta), haftada da üç gün günde de 1 saat olarak programlandı. Üç haftalık anatomik adaptasyon süreci sonunda mini trambolin egzersizleri sekiz haftalık süreç içerisinde hareketlerin uygulanma hızları ve tekrar sayıları katılımcıların gelişim düzeylerine göre arttırılarak uygulatılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (17.0) paket programı kullanılmış, gerekli varsayımlar kontrol edilip Karışık Ölçümlerde ANOVA analizinin yapılması uygun görülmüştür. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, antrenman programı öncesi ve sonrası gruplarda meydan gelen farklılık birbiri ile karşılaştırıldığında dikey sıçra2ma (cm,mm), anaerobik güç (watt), “20 metre” sürat (sn,ss), “25 metre” V Cut (kat) yön değiştirme (sn,ss), 1 dakika mekik (dakika,adet) ve gövde dayanıklılık (sn) değerlerinde deney grubun anlamlı değişim gözlenirken, gövde dayanıklılık (sn) değerlerinde ise kontrol grubu lehine anlamlı değişim olduğu tespit edilmiştir. Grup x ölçüm etkileşimi açısında gövde dayanıklılığı her iki grupta anlamlı gelişme olduğu belirlenmiştir. Ölçümlere göre grupların dikey sıçrama (cm,mm), “20 metre” sürat (sn,ss), “25 metre” V Cut (kat) yön değiştirme (sn,ss) değerlerine göz önünde bulundurulduğunda deney grubu lehine anlamlı düzeyde etkileşim olduğu görülmektedir. Kadınlarda uygulanan sekiz haftalık mini trambolin egzersiz uygulaması sonrası bazı biyo-motor özelliklerde gelişim göze çarpmaktadır. Sonuç olarak, çalışmamız neticesinde elde ettiğimiz bulgulara göre; sekiz haftalık mini trambolin egzersizlerinin fiziksel uygunluk olumluKeywords

Fiziksel uygunluk, kadın, mini trambolin