INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LOWER EXTREMITY BALANCE ASYMMETRY AND ACCELERATION, SPEED AND AGILITY PERFORMANCE IN HEALTHY INDIVIDUALS

SAĞLIKLI BİREYLERDE ALT EKSTREMİTE DENGE ASİMETRİSİ İLE İVMELENME, SÜRAT VE ÇEVİKLİK PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LOWER EXTREMITY BALANCE ASYMMETRY AND ACCELERATION, SPEED AND AGILITY PERFORMANCE IN HEALTHY INDIVIDUALS

 
Author : Selim ASAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1329-1354
DOI Number: :
Cite : Selim ASAN , (2023). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LOWER EXTREMITY BALANCE ASYMMETRY AND ACCELERATION, SPEED AND AGILITY PERFORMANCE IN HEALTHY INDIVIDUALS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1329-1354. Doi: 10.35826/ijetsar.606.
    


Summary

In movements performed unilaterally by humans, asymmetry is related to differences in bio-motor skills such as strength, flexibility, balance and agility between dominant and non-dominant extremities. This situation negatively affects the movement efficiency that humans display, leading to lower sports performance and injuries. In line with this information, the aim of this research was to investigate the relationship between lower extremity balance asymmetry and acceleration, speed and agility performance in healthy individuals. The research included 44 male participants with a mean age of 16.27±.788 years, a mean body weight of 61.59±5.59 kg, a mean height of 1.75±.062 cm, and a mean body mass ındex (BMI) of 20.40±1.57 kg.m-2. “Personal Information Form,” “Y Dynamic Balance Test (YDBT),” “10 Meter Acceleration Test,” “20 Meter Sprint Test” and “505 Agility Test” were used as data collection tools. The research data were analyzed with Pearson Correlation Test and Independent Samples T-Test among descriptive statistics. As a result, no significant correlation was found between lower extremity balance asymmetry and balance scores and acceleration, sprint and agility performance (p>.05). However, there was a moderately significant (p<.05) positive correlation between asymmetry index with right composite and inter-limb difference. At the same time, It was found that in most of the participants (n: 32) the difference between right and left anterior score was less than 4 centimeters. This suggests that there may be a low risk of injury due to the difference between extremities.Keywords

Agility, Balance asymmetry, Injury risk, SpeedAbstract

İnsanların unilateral olarak gerçekleştirdiği hareketlerde, dominant ve non-dominant ekstremitelerdeki kuvvet, esneklik, denge, çeviklik gibi biyomotorsal beceri farklılıkları asimetri ile ilgilidir. Bu durum, insanların ortaya koyduğu hareket verimini olumsuz yönde etkileyerek sportif performansın düşmesine ve yaralanmalara zemin hazırlamaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın amacı; sağlıklı bireylerde alt ekstremite denge asimetrisi ile ivmelenme, sürat ve çeviklik performansı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya yaş ortalaması 16.27±.788 vücut ağırlık ortalaması 61.59±5.59 kg., boy uzunluğu ortalaması 1.75±.062 cm. ve Beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması 20.40±1.57 kg.m−2 olan 44 erkek katılımcı dahil edilmiştir. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Y Dinamik Denge Testi (YDDT)”,“10 Metre İvmelenme Testi”, “20 Metre Sürat Testi” ve “ 505 Çeviklik Testi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışma verileri tanımlayıcı istatistiklerden Pearson Korelasyon Testi ve Independent Samples T-Testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak; alt ekstremite denge asimetrisi ve denge skorları ile ivmelenme, sürat ve çeviklik performansı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>.05). Ancak asimetri indeksi ile sağ composite ve ekstremiteler arası fark arasında pozitif yönde orta düzey anlamlı (p<.05) ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunda (n:32) sağ ve sol ayak anteriör skor farkının 4 santimden az olduğu bulunmuştur. Bu durumda ekstremiteler arası farktan kaynaklanabilecek olası bir sakatlık riskinin düşük olabileceğine işaret etmektir.Keywords

Çeviklik, Denge asimetrisi, Sakatlık riski, Sürat