THE EFFECT OF FOOTBALL SUPPORTER UNIVERSITY STUDENTS' COMMITMENT TO THEIR TEAMS ON THEIR CONSUMPTION BEHAVIORS

FUTBOL TARAFTARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TAKIMLARINA BAĞLILIKLARININ TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ

THE EFFECT OF FOOTBALL SUPPORTER UNIVERSITY STUDENTS' COMMITMENT TO THEIR TEAMS ON THEIR CONSUMPTION BEHAVIORS

 
Author : Tuncay ÖKTEM  , Eda ADATEPE  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 536-545
DOI Number: :
Cite : Tuncay ÖKTEM , Eda ADATEPE, (2023). THE EFFECT OF FOOTBALL SUPPORTER UNIVERSITY STUDENTS' COMMITMENT TO THEIR TEAMS ON THEIR CONSUMPTION BEHAVIORS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 536-545. Doi: 10.35826/ijetsar.580.
    


Summary

Today, fan loyalty is one of the important issues that come to the fore in the field of sports. The football branch or the football industry also constitutes its fields of study. Sports Sciences also examines these issues with sub-disciplines such as sports marketing, sports economics, sports sponsorship, sports management and club management. Because of this, it is thought that the psychological attachment of fans to the team influences their consumption behavior. In this study, according to opinions of the students, psychological commitment to the team and football supporter consumption behavior levels were determined and the relationship between these two phenomena was investigated. The sample of the study consists of 348 football supporter students from Bayburt University. Questionnaires were collected by random sampling method. As a data collection tool in the study; personal information, Football Supporter Consumption Behavior Scale and Psychological Commitment to the Team Scale were used. Descriptive statistics were performed with SPSS 25 program and Kolmogorov-Smirnov test was performed for compliance with normal distribution, Pearson Correlation Analysis was performed to determine the relationships between scales, and Simple Regression Analysis was performed to determine whether psychological commitment to the team was a predictor of football supporters’ consumption behavior. As a result of the research, while no relationship was determined between the age variable and the scale sub-dimensions, it was seen that there was a positive significant relationship between the sub-dimensions of resistance to team change and loyalty to the team and all sub-dimensions of the football supporter consumption behavior scale. Psychological commitment to team was found to be a significant predictor of football supporter consumption behavior.Keywords

University students, football supporter, consumption behavior, psychological commitment to teamAbstract

Bu çalışmada öğrencilerinin görüşlerine göre takıma psikolojik bağlılık ile futbol taraftarı tüketim davranışı düzeyleri belirlenip, bu iki olgu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden futbol taraftarı 348 öğrenci oluşturmaktadır. Anketler tesadüfi örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler, Futbol Taraftarı Tüketim Davranışı Ölçeği ve Takıma Psikolojik Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilere SPSS 25 programı ile tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır ve normal dağılıma uygunluk için Kolmogorov-Smirnov testi, ölçekler arasındaki ilişkileri saptamak için Pearson Korelasyon Analizi, takıma psikolojik bağlılığın futbol taraftarının tüketim davranışının yordayıcısı olup olmadığını saptamak için de Basit Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda yaş değişkeni ile ölçek alt boyutları arasında bir ilişki saptanmazken, takım değişikliğine direnç ve takıma duyulan sadakat alt boyutları ile futbol taraftarı tüketim davranışı ölçeğinin tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkili olduğu görülmüştür. Takıma psikolojik bağlılığın futbol taraftarı tüketim davranışının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.Keywords

Üniversite öğrencileri,futbol taraftarı, tüketim davranışı, takıma psikolojik bağlılık