EXAMINING THE EFFECT OF LIFE SKILLS ON ACHIEVEMENT MOTIVATION OF 15-18 AGE GROUP HANDBALL PLAYERS BY STRUCTURAL EQUATION MODELING

15-18 YAŞ GRUBU HENTBOLCULARDA YAŞAM BECERİLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ

EXAMINING THE EFFECT OF LIFE SKILLS ON ACHIEVEMENT MOTIVATION OF 15-18 AGE GROUP HANDBALL PLAYERS BY STRUCTURAL EQUATION MODELING

 
Author : Ünal SAKİ  , Adem ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 546-571
DOI Number: :
Cite : Ünal SAKİ , Adem ÖZDEMİR, (2023). EXAMINING THE EFFECT OF LIFE SKILLS ON ACHIEVEMENT MOTIVATION OF 15-18 AGE GROUP HANDBALL PLAYERS BY STRUCTURAL EQUATION MODELING. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 546-571. Doi: 10.35826/ijetsar.578.
    


Summary

This study aims to examine the effect of life skills on achievement motivation in 15-18 age group handball players using the structural equation model. The sample of the study consists of 243 handball players (78 women, 165 men, age average = 16.08 years, SD = 01.08) who participated in the youth handball semi-finals organized by the Presidency of the School Sports Federation in the provinces of Antalya and Erzincan in the 2021-2022 academic year. The Effect of Sports on Life Skills Scale adapted to Turkish by Açak and Düz (2018) and the Scale for Achievement Motivation in Sports adapted to Turkish by Tiryaki and Gödelek (1997) was used to collect the study data. The hypothesis model tested using path analysis showed a perfect fit for the data. The results of the study show that the relationships between time management, teamwork, social and emotional skills, and goal setting are related to the direct and indirect effects of the motivations to power, approach success and avoid failure. It has been detected that time management (B=0.340, p=0.000), teamwork (B=0.202, p=0.006), social (B=0.196, p=0.010) and emotional skills (B=0.159, p=0.031) are positively correlated with the motivation to show power, negatively correlated with the motives of goal setting, showing power (B=-0.163, p=0.022) and avoiding failure (B=-0.280, p=0.00), and positively correlated with the motive of becoming successful (B=0.34, p=0.000). This situation shows that the athletes should be aware of the role of the life skills that the handball branch brings to them, potentially influencing their motivation to compete. In general, material and moral measures can be taken to ensure the development of life skills of handball players at the secondary education level in the triangle of family, school and club, and their performances can be carried to higher levels by increasing their motivation for the competition.Keywords

Sports, skill, success, motivation.Abstract

Bu çalışma, yapısal eşitlik modeli kullanılarak 15-18 yaş grubu hentbolcularda yaşam becerilerinin başarı motivasyonlarına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Okul Sporları Federasyon Başkanlığının Antalya ve Erzincan illerinde düzenlemiş olduğu gençler hentbol yarı final müsabakalarına katılan 243 hentbolcu (78 kadın, 165 erkek, yaş = 16.08 yıl, SD = 01.08) oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Açak ve Düz (2018) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği ile Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından Türkçe ‘ye uyarlaması yapılan Sporda Başarı Motivasyonu Ölçeğinden yararlanılmıştır. Yol analizini kullanarak test edilen hipotez modeli, verilere mükemmel bir uyum göstermiştir. Araştırmanın sonucunda, zaman yönetimi, takım çalışması, sosyal ve duygusal beceriler, amaç belirleme arasındaki ilişkilerin güç gösterme, başarılı olma ve başarısızlıktan kaçınma güdülerinin doğrudan ve dolaylı etkileriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Zaman yönetimi (B=0,340, p=0.000), takım çalışması (B=0,202, p=0.006), sosyal (B=0,196, p=0.010) ve duygusal beceriler (B=0,159, p=0.031) güç gösterme güdüsüyle pozitif yönde, amaç belirleme güç gösterme(B=-0,163, p=0.022) ve başarısızlıktan kaçınma (B=-0,280, p=0.00) güdüleriyle negatif yönde, başarılı olma güdüsüyle (B=0,34, p=0.000) pozitif yönde etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum hentbol branşının sporculara kazandırdığı yaşam becerilerinin, uygulayıcıların potansiyel olarak müsabakaya yönelik başarı motivasyonlarını etkilemedeki rolünün farkında olmaları gerektiğini göstermektedir.Keywords

Spor, beceri, başarı, motivasyon