SERVICE QUALITY-BASED PSYCHOLOGICAL CONTRACT EFFECTIVENESS IN UNVERSITIES: A SCALE ADAPTATION STUDY

ÜNİVERSİTELERDE HİZMET KALİTESİ TEMELLİ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ETKİLİLİĞİ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

SERVICE QUALITY-BASED PSYCHOLOGICAL CONTRACT EFFECTIVENESS IN UNVERSITIES: A SCALE ADAPTATION STUDY

 
Author : Şevket Cihat ÖZER  , Ali ERDOĞAN, Erkan Faruk ŞİRİN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 1-32
DOI Number: :
Cite : Şevket Cihat ÖZER , Ali ERDOĞAN, Erkan Faruk ŞİRİN, (2023). SERVICE QUALITY-BASED PSYCHOLOGICAL CONTRACT EFFECTIVENESS IN UNVERSITIES: A SCALE ADAPTATION STUDY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 1-32. Doi: 10.35826/ijetsar.577.
    


Summary

In this study, it was aimed to adapt the Service Quality-Based Psychological Contract Effectiveness Scale (SQPCES) into Turkish, which was developed by Kaushal and Goyal (2021) based on the Theory of Social Change. It is seen that there are many studies in the organizational context related to the psychological contract theory in the literature. Kaushal and Goyal (2021), on the other hand, discussed the concept of psychological contract based on the perception of service quality in the educational context and especially for students at universities. Within the scope of the study, the measurement tool consisting of 26 items and three sub-dimensions was adapted to Turkish. 255 university students selected by convenience sampling method were included in the study. For the adaptation studies of SQPCES into Turkish at universities, it was translated from English to Turkish by instructors who speak and understand both languages well and have expertise in English, then it was translated back into English and the items were compared. After the necessary corrections were made, the form was translated back into Turkish. Decided items were submitted to the opinion of nine field experts and the scale was finalized. Confirmatory factor analysis was performed to determine the construct validity of the scale. Confirmatory factor analysis was performed to obtain evidence for the validity and reliability of the scale form, which was obtained based on expert opinions. According to the results of confirmatory factor analysis, fit index values were found as 𝜒2/sd=2.32, RMSEA=.078, SMRM=.067, GFI=.84, CFI=.92. In addition, the results of the calculation of reliability with internal reliability, split half reliability and test-retest methods indicate that the whole scale and all its sub-dimensions can provide reliable measurements at an acceptable level. As a result, it can be said that SQPCES provides valid and reliable measures that can be used to measure the effectiveness of service quality-based psychological contract among university students in Turkey.Keywords

psychological contract, higher education, service quality.Abstract

Bu çalışmada Kaushal ve Goyal (2021) tarafından Sosyal Değişim Teorisi’ne dayanarak geliştirilen Hizmet Kalitesi Temelli Psikolojik Sözleşme Etkililiği Ölçeği’nin (HKPSEÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Literatürde psikolojik sözleşme teorisi ile ilgili örgütsel bağlamda birçok çalışmanın mevcut olduğu görülmektedir. Kaushal ve Goyal (2021) ise eğitimsel bağlamda ve özellikle üniversitelerdeki öğrenciler açısından hizmet kalitesi algısı temelli psikolojik sözleşme kavramını ele almıştır. Çalışma kapsamında 26 maddeden ve üç alt boyuttan oluşan ölçme aracı Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmaya kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 255 üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Üniversitelerde HKPSEÖ’nin Türkçeye uyarlama çalışmaları için iki dili de iyi konuşan ve anlayan, uzmanlığı İngilizce olan öğretim görevlileri tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş, ardından tekrar İngilizce’ye çevrilmiş ve maddeler karşılaştırılmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra form tekrar Türkçe’ye çevrilmiştir. Karar verilen maddeler dokuz alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Uzman görüşlerine dayanılarak elde edilen ölçek formunun geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar elde etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre uyum indeksi değerleri 𝜒2/sd=2.32, RMSEA=.078, SMRM=.067, GFI=.84, CFI=.92 olarak bulunmuştur. Ayrıca iç güvenirlik, iki yarı güvenirlik ve test tekrar test yöntemleri ile güvenirlik hesaplanması sonuçları ölçeğin tamamının ve tüm alt boyutlarının kabul edilebilir düzeyde güvenilir ölçümler sağlayabildiğine işaret etmektedir. Sonuç olarak HKPSEÖ’nin Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin hizmet kalitesi temelli psikolojik sözleşme etkililiğini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir ölçümler sağladığı söylenebilir.Keywords

psikolojik sözleşme, üniversite, hizmet kalitesi.