INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 21ST CENTURY SKILLS AND DIGITAL LITERACY LEVELS OF FIFTH GRADE STUDENTS AND THEIR CRITICAL THINKING TENDENCIES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 21.YÜZYIL BECERİLERİ VE DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 21ST CENTURY SKILLS AND DIGITAL LITERACY LEVELS OF FIFTH GRADE STUDENTS AND THEIR CRITICAL THINKING TENDENCIES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 
Author : Niymet BAHŞİ  -  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 375-413
DOI Number: :
Cite : Niymet BAHŞİ -, (2023). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 21ST CENTURY SKILLS AND DIGITAL LITERACY LEVELS OF FIFTH GRADE STUDENTS AND THEIR CRITICAL THINKING TENDENCIES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 375-413. Doi: 10.35826/ijetsar.576.
    


Summary

The aim of the study is to examine the relationship between 21st century skills and digital literacy levels of 5th grade students and critical thinking tendencies in terms of various variables. In order to determine the relationship between these variables, relational screening model was used in the research. The sample of the research consists of 126 students studying at the 5th grade level in Malatya Atatürk Secondary School. “21st Century Skills Scale for Secondary School Students”, “Digital Literacy Scale” and “Critical Thinking Tendency Scale” were used to collect the data of the research. In the analysis of the obtained data, t-test, One-Way Analysis of Variance, Tukey HSD Test analyses were used. As a result of the research, it was determined that the 21st century skill levels were not very high and the digital literacy and critical thinking tendency levels were high. In addition, it was found that there was a significant difference between 21st century skills and mother’s education status, father’s education status, and regular reading of books; there was a significant difference between digital literacy levels, gender, and the duration of daily use of technological devices; It was found that there was a significant difference between critical thinking tendencies and gender, father's education status, and daily technological device usage time. As a result of the correlations, it was found that there is a significant relationship between the 21st century skills and digital literacy levels of fifth grade students and their critical thinking tendencies, it was also determined that there was no significant relationship between 21st century skills and digital literacy levels and critical thinking tendencies.Keywords

21. century skills, digital literacy, critical thinking tendenciesAbstract

Araştırmanın amacı 5. sınıf öğrencilerinin 21.yüzyıl becerileri ve dijital okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Malatya ili Atatürk Ortaokulu’nda öğrenim gören 5. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 126 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği”, “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” ve “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey HSD Test analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 21.yüzyıl beceri düzeylerinin çok yüksek olmadığı, dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 21.yüzyıl becerileriyle anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, düzenli olarak kitap okuma durumu arasında; dijital okuryazarlık düzeyleriyle cinsiyet, günlük olarak teknolojik cihaz kullanım süresi arasında; eleştirel düşünme eğilimleriyle cinsiyet, baba eğitim durumu, günlük olarak teknolojik cihaz kullanım süresine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyonlar sonucunda beşinci sınıf öğrencilerinin 21.yüzyıl becerileri ve dijital okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, 21.yüzyıl becerileri ile dijital okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.Keywords

21.Yüzyıl Becerileri, Dijital Okuryazarlık, Eleştirel Düşünme Eğilimleri.