EXAMINATION OF DISPOSITIONAL HOPE LEVELS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UMUT DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

EXAMINATION OF DISPOSITIONAL HOPE LEVELS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

 
Author : Murat TURAN  , Buğra Çağatay SAVAŞ, Muhammet MAVİBAŞ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 364-374
DOI Number: :
Cite : Murat TURAN , Buğra Çağatay SAVAŞ, Muhammet MAVİBAŞ, (2023). EXAMINATION OF DISPOSITIONAL HOPE LEVELS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 364-374. Doi: 10.35826/ijetsar.568.
    


Summary

This research was carried out to compare the dispositional hope levels of the students studying at Erzurum Technical University Faculty of Sport Sciences in terms of some variables. While the research population consists of students studying at Erzurum Technical University Faculty of Sport Sciences, the sample group consists of 174 students, 113 male and 61 female. The "Personal Information Form,” which was created by the researchers to determine the demographic characteristics of the participants in the study, was developed by Snyder et al. (1995) to determine the levels of dispositional hope; The " Dispositional Hope Scale" which was adapted into Turkish by Tarhan & Bacanlı (2015), consisting of 12 8-point Likert-Type items and 2 sub-dimensions (Alternative Ways Thinking and Actuating Thinking) was used. In the research, a descriptive test was used to determine the demographic characteristics of the participants; a T-Test for independent variables to compare dispositional hope levels according to gender, do you do sports, and type of sport; The One Way Anova Test was applied to compare the participants' dispositional hope levels according to age, class and place of residence. When comparing the levels of dispositional hope of the participants according to gender, age, do you do sports, type of sport, and place of residence, no significant differences were found between the groups (p>0.05), significant differences were found between the level of dispositional hope according to class and variable, It was observed that 1st-grade students had a significantly higher average than the 2nd and 4th-grade students. (p<0,05). According to the analyzes made, female students have higher dispositional hope levels than male students; It was found that students between the ages of 18-20 had higher levels of dispositional hope than students between the ages of 21-23, and it has been determined that the students studying in the 1st and 1st grades have higher levels of dispositional hope than the 2nd and 4th-grade students.Keywords

Sports Science Faculty, Dispositional Hope, Sport.Abstract

Bu araştırma, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sürekli umut düzeylerinin incelenerek bazı değişkenler açısından karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklem grubunu ise 113’ü erkek ve 61’i kadın olmak üzere toplan 174 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, sürekli umut düzeylerini belirlemek için ise Snyder vd., (1995) tarafından geliştirilip; Tarhan & Bacanlı (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 8’li Likert Tipi 12 madde ve 2 alt boyuttan (Alternatif Yollar Düşüncesi ve Eyleyici Düşünce) oluşan “Sürekli Umut Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı test; cinsiyet, spor yapıyor musunuz ve yaptığınız spor türüne göre sürekli umut düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız değişkenlerde T-Testi; yaş, sınıf ve ikametgâh yerine göre katılımcıların sürekli umut düzeylerinin karşılaştırılmasında ise One Way Anova Testi uygulanmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, spor yapıyor musunuz, spor türü ve ikametgâh yerinize göre sürekli umut düzeylerinin karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamış (p>0,05), sınıf ve değişkenine göre sürekli umut düzeyi arasında anlamlı farklılıklara rastlanmış olup, 1. Sınıf öğrencilerinin 2. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencilerine göre anlamlı düzeyde daha fazla ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. (p<0,05). Yapılan analizlere göre, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla sürekli umut düzeylerinin daha yüksek olduğu, 18-20 yaş arası öğrencilerin 21-23 yaş arasındaki öğrencilere göre sürekli umut düzeylerinin daha yüksek olduğu ve 1. Sınıf da eğitim gören öğrencilerin 2. ve 4. Sınıfta ki eğitim gören öğrencilere göre sürekli umut düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Spor Bilimleri Fakültesi, Sürekli Umut, Spor.