EXAMINING THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINING THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE

 
Author : Vahit ÇİRİŞ  , Turan BAŞKONUŞ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 572-587
DOI Number: :
Cite : Vahit ÇİRİŞ , Turan BAŞKONUŞ, (2023). EXAMINING THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 572-587. Doi: 10.35826/ijetsar.565.
    


Summary

The trainings that students receive during the education process enable the individual to develop positive behaviors. It is known that one of the most fundamental factors in the formation of behaviors is attitude. Because attitude forms the basis of our behaviors as an internal phenomenon. Based on this fact, the attitude that students will develop towards the physical education course will develop them mentally and physically. The importance of sports in the development of individuals has taken its place in the literature. Based on this importance, the attitude that secondary school students will develop towards physical education and sports education is important. The results of the studies have revealed that the high school education process constitutes an important place in the identity formation of the individual. The purpose of this study is to reveal the importance of how the positive attitude that students studying in high school, which is accepted as the beginning of the period of identity formation, will develop towards physical education and sports education will affect their lives. Relational screening method was used in the research. The research was conducted with 636 secondary school students. In the process of data collection, "Personal Information Form" developed by the researchers and "Attitude Scale towards Physical Education Course" developed by Güllü and Güçlü (2009) were used. In the analysis of the data, both descriptive and correlational analyses were employed. The results of the study revealed that the attitudes of secondary school students towards physical education and sports education are at a medium level. In addition, according to the variables included in the study, the type of high school attended, mother's education level, academic achievement and gender variables were found to be effective on the attitude levels of secondary school students towards physical education and sports education, while father's education level was not a factor. Based on the results of the study, it can be suggested to take some measures to increase the attitude levels of secondary education students towards sports education.Keywords

Attitude, physical education course, secondary educationAbstract

Öğrencilerin eğitim süreci içerisinde almış olduğu eğitimler, bireyin hem olumlu davranışlar geliştirmesine olanak sağlar. Davranışların oluşmasındaki en temel etmenlerden bir tanesinde tutum olduğu bilinmektedir. Çünkü tutum içsel bir olgu olarak davranışlarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu olgudan hareketle, öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı geliştirecekleri tutum onları zihinsel ve bedensel olarak geliştirecektir. Sporun bireylerin gelişimindeki önem literatürde yerini almıştır. Bu önemden yola çıkarak ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor eğitimine karşı geliştirecekleri tutum önem arz etmektedir. Lise öğrenim sürecinin bireyin kimlik oluşumunda önemli bir yer oluşturduğunu yapılan çalışma sonuçları ortaya koymuştur. Bu çalışmanın ortaya konulmasındaki amacın kimlik oluşumun döneminin başları kabul edilen lise de öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor eğitimine karşı geliştirecekleri olumlu tutumun onların hayatlarını nasıl etkileyeceğinin önemini ortaya koymaya yöneliktir. Araştırma da ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 636 ortaöğretim öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanması sürecinde, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”nun yanı sıra Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerinin analizinde, hem betimsel hem de ilişkisel analizler işe koşulmuştur. Çalışa sonucu ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor eğitimine karşı tutum düzeylerinin orta seviyede olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra çalışmada yer verilen değişkenlere göre, öğrenim görülen lise türü, annenin eğitim seviyesi, akademik başarı ve cinsiyet değişkenlerinin ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor eğitimine karşı tutum düzeyleri üzerinde etken olduğunu orta koyarken, baba eğitim seviyesinin etken bir değişken olmadığını ortaya koymuştur. Çalışma sonuçlarından hareketle, ortaöğretim öğrencilerinin spora eğitimine karşı tutum düzeylerini artırıcı birtakım tedbirler alınması önerilebilir.Keywords

Tutum, beden eğitimi dersi, ortaöğretim