SCHOOL BASED AND SOCIAL MEDIA SUPPORTED MICRO TEACHING APPLICATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PRE-SERVICE TEACHERS

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARI PERSPEKTİFİNDEN OKUL TABANLI VE SOSYAL MEDYA DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI

SCHOOL BASED AND SOCIAL MEDIA SUPPORTED MICRO TEACHING APPLICATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PRE-SERVICE TEACHERS

 
Author : Mehmet Asma    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 256-313
DOI Number: :
Cite : Mehmet Asma , (2023). SCHOOL BASED AND SOCIAL MEDIA SUPPORTED MICRO TEACHING APPLICATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PRE-SERVICE TEACHERS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 256-313. Doi: 10.35826/ijetsar.560.
    


Summary

Micro Teaching (MT) are applications that are carried out with peer and expert supported in order to support the professional development of Pre-service Teachers  (PT) and have a unique value in teacher training. These applications offer PT unique experiences as they provide opportunities such as monitoring and evaluating their own performance, learning in collaboration with their peers and receiving continuous and instant feedback from their peers and field experts. The purpose of this research is to examine the professional experiences of PT’ in this process by providing the opportunity to test the contents they designed and implemented in MT courses, in real school environment and on students. MT applications related to the course were carried out in the faculty. The contents prepared in this course were applied to first-year students in a primary school in the faculty region. Student performances during the applications were recorded with a video camera and shared with the PT through a closed group created in a social media application. PT made evaluations about themselves and their peers by watching these performances. The study group of this research, which was carried out in the case study pattern, which is one of the qualitative research techniques, is PT studying at the Faculty of Sports Sciences at MCBU, choosing the MT course (n=16). The data of the research were obtained from the daily notes obtained from the PT and the focus group interviews held at the end of the applications. The data were subjected to content analysis with the support of two experts who were not involved in the research. As a result of the analysis, under the main theme of "teacher qualifications", the experiences of PT were examined in three sub-dimensions: "professional skills", "social skills" and "emotional states". The data obtained indicate that these social media supported and school-based applications have positive results on the professional competencies and social skills of PT. In addition, it is understood from the statements of the PT that the experiences they had within the scope of the research allowed them to get to know their profession and students more realistically.Keywords

Micro teaching, pre-service teacher, physical education, social media, elementary school.Abstract

Mikro Öğretim (MÖ) öğretmen adaylarının (ÖA) mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla akran ve uzman destekli olarak gerçekleştirilen ve öğretmen yetiştirmede özgün bir değeri olan uygulamalardır. Bu uygulamalar, ÖA’larına kendi performanslarını izleme ve değerlendirme, işbirliği içerisinde akranları ile birlikte öğrenme, akranları ve alan uzmanı tarafından sürekli ve anında geribildirim alma gibi imkânlar sunması nedeniyle eşsiz deneyimler sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ÖA’larına MÖ derslerinde tasarladıkları ve uyguladıkları dersleri gerçek okul ortamında ve öğrenciler üzerinde test etme imkânı sağlamak suretiyle gerçek öğretim deneyimleri içeren bu süreçte yaşadıkları mesleki tecrübelerin incelenmesidir. Derse ilişkin MÖ uygulamaları fakültede; bu derste hazırlanan içerikler ise fakülte bölgesindeki bir ilkokulda birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar esnasındaki öğrenci performansları video kamera ile kayıt altına alınmış ve bir sosyal medya uygulamasında oluşturulan kapalı bir grup üzerinden ÖA’lar ile paylaşılmıştır.  ÖA’lar bu performansları izleyerek kendileri ve akranları hakkında değerlendirmede bulunmuşlardır. Nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubu MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve MÖ dersini seçen ÖA’lardır (n=16). ÖA’lardan elde edilen günlük notları ve uygulamalar bitiminde yapılan odak grup görüşmelerinden araştırmanın verileri elde edilmiştir. Veriler araştırmada yer almayan iki uzmanın desteği ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda “öğretmen nitelikleri” ana teması altında “mesleki beceriler”, “sosyal beceriler” ve “duygu durumları” olmak üzere üç alt boyutla ÖA’ların deneyimleri incelenmiştir. Elde edilen veriler, sosyal medya destekli ve okul tabanlı olarak gerçekleştirilen bu uygulamaların ÖA’ların mesleki ve sosyal becerileri üzerinde olumlu sonuçlar meydana getirdiğine işaret etmektedir. Ayrıca ÖA’ların ifadelerinden araştırma kapsamında yaşadıkları deneyimlerin mesleklerini ve öğrencileri daha gerçekçi şekilde tanımalarına imkân sağladığı anlaşılmaktadır.   Keywords

Mikro öğretim, öğretmen adayı, beden eğitimi, sosyal medya, ilkokul.