THE RELATIONSHIP BETWEEN THE READING COMPREHENSION SKILLS OF GIFTED AND NONGIFTED STUDENTS AND THEIR COOPERATIVE LEARNING SKILLS

ÜSTÜN YETENEKLİ VE OLAĞAN GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE READING COMPREHENSION SKILLS OF GIFTED AND NONGIFTED STUDENTS AND THEIR COOPERATIVE LEARNING SKILLS

 
Author : Suna ÖZCAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 458-492
DOI Number: :
Cite : Suna ÖZCAN , (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN THE READING COMPREHENSION SKILLS OF GIFTED AND NONGIFTED STUDENTS AND THEIR COOPERATIVE LEARNING SKILLS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 458-492. Doi: 10.35826/ijetsar.557.
    


Summary

Individuals with cooperative learning skills, which are among the most important skills of the 21st century, can use higher-order thinking skills more effectively and be more successful in managing human relations. Thus, they can have the skills to reveal their own potential and manage a business together. In this process, reading and reading comprehension skills, which are basic learning ways, play an important role. Because individuals who can make sense of what they read and manage their lives in cooperation in this direction can reach real quality. Gifted children show different developmental characteristics compared to their peers. While these development processes are fed with education, it is important to determine their current situation so that they can acquire the skills required by the age. Considering these situations, it was aimed to determine the relationship between reading comprehension skills and cooperative learning skills of 6th grade students with gifted and nongifted, and the relationship between some demographic information and reading comprehension skills and cooperative learning skills. In this study, which is based on the relational screening model, a total of 290 sixth grade students, 94 of whom are gifted and 196 of whom are nongifted, were determined as the sample group. The study was carried out in 2 BİLSEM and 3 public schools in Istanbul in the 2022-2023 academic year. According to the data obtained as a result of statistical analysis, there is a significant relationship between cooperative learning and its sub-dimensions in both groups. While there is no significant relationship between the number of books that gifted students read annually and their reading comprehension skills, there is a significant relationship between the number of books they read annually and their reading comprehension skills of nongifted students.Keywords

Giftedness, cooperative learning, reading, nongiftedAbstract

21. yüzyılın en önemli becerileri arasında yer alan işbirlikli öğrenme becerisine sahip olan bireyler üst düzey düşünme becerileri daha etkin kullanabilmekte, insan ilişkilerini yönetmede daha başarılı olabilmektedirler. Böylece kendi potansiyellerini ortaya koyabilme bir işi birlikte yönetebilme becerilerine sahip olabilmektedirler. Bu süreçte temel öğrenme yollarından olan okuma ve okuduğunu anlama becerileri önemli rol üstlenmektedir. Çünkü okuduklarından anlam çıkarabilen ve bu doğrultuda yaşamını işbirliğiyle yönetebilen bireyler gerçek niteliğe erişebilmektedirler. Üstün yetenekli çocuklar akranlarına göre daha farklı gelişim özellikleri göstermektedirler. Bu gelişim süreçleri eğitim ile beslenirken çağın gerektirdiği becerileri de edinmeleri için mevcut durumlarının belirlenmesi önemlidir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak üstün yetenekli ve olağan gelişim gösteren 6 sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ile işbirlikli öğrenme becerileri arasındaki ilişki ve bazı demografik bilgilerle okuduğunu anlama becerileri ve işbirlikli öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline dayanan bu çalışmada 94’ü üstün yetenekli, 196’sı olağan gelişim gösteren olmak üzere toplam 290 altıncı sınıf öğrencisi örneklem grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma 2022-2023 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan 2 BİLSEM ve 3 devlet okulunda yürütülmüştür. İstatistik analizleri sonucunda elde edilen verilere göre her iki grupta da işbirlikli öğrenme ile alt boyutları arasında anlamlı ilişki vardır. Üstün yetenekli öğrencilerin yıllık okudukları kitap sayısı ile okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı ilişki yokken olağan gelişim gösteren öğrencilerin yıllık okudukları kitap sayısı ile okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı ilişki vardır.Keywords

Üstün yetenek, işbirlikli öğrenme, okuma, olağan gelişim