EVALUATION OF RAG DOLL MAKING METHODS WITH DESIGNS FOR VISUAL ARTS EDUCATION

BEZ BEBEK YAPIM TEKNİKLERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE YÖNELİK TASARIMLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF RAG DOLL MAKING METHODS WITH DESIGNS FOR VISUAL ARTS EDUCATION

 
Author : Nalan OKAN AKIN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 660-692
DOI Number: :
Cite : Nalan OKAN AKIN , (2023). EVALUATION OF RAG DOLL MAKING METHODS WITH DESIGNS FOR VISUAL ARTS EDUCATION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 660-692. Doi: 10.35826/ijetsar.554.
    


Summary

Rag dolls have been used for different purposes in the past. Today, there are also applications with design awareness in addition to the ones produced traditionally. It has also been the subject of many researches. Rag dolls are discussed in terms of production methods in this study. The materials used were classified and a scheme grouped according to the production method was created. A rag doll design was developed and the visuals of the implementation stages were presented for each method in this diagram. The research aims to classify rag doll methods and to demonstrate their suitability for visual arts education with sample applications. It is considered important since it draws attention to its implementation in visual arts classes so as to keep cultural valuesalive. Research is a situation assessment. However, it is a workshop with the development of diagrams and design workshops by systematizing the current situation on the subject. As a result of the research, a conceptual shape was formed in the classifications made in terms of methods. An example application design for each of these concepts is presented with visuals. It has been concluded that it is an alternative method for three-dimensional work experience gains according to the levels of primary and secondary school students. Simpler or more complex method types suitable for all levels have been suggested.Keywords

Rag doll, visual arts education, design, three dimensions, culture, and tradition.Abstract

Bez bebekler geçmişte farklı amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde geleneksel olarak üretilenlerin yanı sıra tasarım bilinci ile uygulamaları da bulunmaktadır. Birçok araştırmaya da konu olmuştur. Bu araştırmada ise bez bebekler yapım teknikleri açısından ele alınmıştır. Kullanılan malzemeler sınıflandırılarak yapılış tekniklerine göre gruplandırılan bir şema oluşturulmuştur. Bu şemadaki her bir teknik için bez bebek tasarımı geliştirilerek uygulama aşamalarının görselleri sunulmuştur. Araştırma, bez bebek tekniklerini sınıflandırarak, örnek uygulamalar ile görsel sanatlar eğitimine uygunluğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kültürel değerlerin yaşatılması açısından, görsel sanatlar derslerinde uygulanmasına dikkat çekeceği için önemli görülmektedir. Araştırma bir durum değerlendirmesidir. Ancak konuyla ilgili mevcut durumun sistematik hale getirilerek şemalar ve tasarım örnek uygulamalarının geliştirilmesi ile uygulamalı bir çalışma olmaktadır. Araştırma sonucunda teknikler açısından yapılan sınıflandırmalarda bir kavramsal şekil oluşturulmuştur. Bu kavramların her biri için örnek bir uygulama tasarımı görsellerle sunulmuştur. İlk ve ortaokul öğrencilerinin düzeylerine göre üç boyutlu çalışma deneyimi kazanımları için alternatif bir teknik olduğu sonucuna varılmıştır. Her düzeye uygun, daha basit ya da karmaşık olan teknik türü önerilerinde bulunulmuştur.Keywords

Bez bebek, görsel sanatlar eğitimi, tasarım, üç boyut, kültür, gelenek.