RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TOUGHNESS, AGGRESSIVENESS AND ANGER IN BOXERS

BOKSÖRLERDE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK, SALDIRGANLIK VE ÖFKE İLİŞKİSİ

RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TOUGHNESS, AGGRESSIVENESS AND ANGER IN BOXERS

 
Author : İsmail KOÇ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2172-2197
DOI Number: :
Cite : İsmail KOÇ , (2022). RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TOUGHNESS, AGGRESSIVENESS AND ANGER IN BOXERS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2172-2197. Doi: 10.35826/ijetsar.545.
    


Summary

This study was conducted in order to establish the relationship between the mental toughness levels and the anger and aggressiveness levels of the boxers and investigate the mental toughness, anger and aggressiveness according to the variables of the sporting age and the status of whether or not being a national boxer. The study was performed with the descriptive (screening) and relational (correlational, causal comparison) design. The study sample was formed by 177 boxers (nMan=130; nWoman=47) in the age range of 18-35, assigned via the random sampling method, who competed in the Turkey Boxing Championship that took place in Kırşehir in 2022. Sport Mental Toughness Questionnaire (SMTQ), Competitive Aggressiveness and Anger Scale (CAAS) and Personal Information Forms were used as the data collection tools for the study. The techniques of correlation analysis, unpaired t-test and Cohen’s d (d), for calculating the effect size of the significant differences found in the t-test analysis results, were employed for the analysis of the obtained data. According to the results of analysis, the positive significant relationships were detected between the confidence subscale of Sport Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) and the aggressiveness subscale of Competitive Aggressiveness and Anger Scale (CAAS), and the negative significant relationships were detected between the SMTQ total, constancy subscale and control subscale and the CAAS anger subscale and the CAAS total of the boxers. Further, the positive significant relationships were detected between the Sporting Age and the SMTQ total, confidence subscale and constancy subscale, and the negative significant relationships were detected between the Sporting Age and the CAAS total, anger subscale and aggressiveness subscale. Besides, while the average scores of the national boxers for the SMTQ total, confidence subscale and control subscale were observed to be significantly higher than those of the boxers who are not national team members. In conclusion, the aggressiveness (aggressiveness) of the boxers increases with increasing mental toughness (confidence), while the aggressiveness and anger (CAAS total, anger) decrease with increasing mental toughness (SMTQ total, constancy and control).Keywords

Boxing, anger, aggressiveness, mental toughness.Abstract

Bu araştırma boksörlerin zihinsel dayanıklılık düzeyleri ile öfke ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve zihinsel dayanıklılık, öfke ve saldırganlığı spor yaşı ve milli olma durumu değişkenlerine göre incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel (tarama) ve ilişkisel (korelasyonel, nedensel karşılaştırma) deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022 yılında Kırşehir’de yapılan Türkiye Boks Şampiyonasına katılan, tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 18-35 yaş aralığında 177 boksör (nErkek=130; nKadın=47) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri (SZDE), Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği (SSÖÖ) ve Kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde korelasyon analizi, bağımsız örneklemlerde t-testi ve t-testi analiz sonuçlarında bulunan anlamlı farklılıkların etki büyüklüğünü hesaplamak için Cohen’s d (d) tekniklerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre boksörlerin, zihinsel sporda zihinsel dayanıklılık Envanteri (SZDE) güven alt boyutu ile Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği (SSÖÖ) saldırganlık alt boyutu arasında pozitif yönlü, SZDE total, devamlılık ve kontrol alt boyutu ile SSÖÖ öfke alt boyutu ve SSÖÖ total arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca Spor yaşı ile SZDE total, güven alt boyutu ve devamlılık alt boyutu arasında pozitif yönlü; SSÖÖ total, öfke alt boyutu ve saldırganlık alt boyutu arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bunun yanında milli boksörlerin SZDE total, güven alt boyut ve kontrol alt boyutu ortalama puanları milli olmayan boksörlerden anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak boksörlerin zihinsel dayanıklılık (güven) artarken saldırganlık (saldırganlık) artmakta, zihinsel dayanıklılık (SZDE total, devamlılık ve kontrol) artarken saldırganlık ve öfke (SSÖÖ total, öfke) azalmaktadır.Keywords

Boks, öfke, saldırganlık, zihinsel dayanıklılık.