ADAPTATION OF ACADEMIC HUMAN CAPITAL SCALE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
(AKADEMİK İNSAN SERMAYESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Kerim ÜNAL  , Emrah KOÇAK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1840-1874
    


Summary

This research aims to adapt the original form (Academic Human Capital Scale [AHCS]) developed by Garcia-Carbonell, Guerrero-Alba, Martín-Alcázar, and Sánchez-Gardey (2021) into Turkish and to carry out validity and reliability studies. In the first stage, the translation studies of the scale from English to Turkish and back translation from Turkish to English were carried out. Both scale forms were applied to 27 lecturers from a foreign language school of a state university. The correlation analysis results (rspearman=0,975, p=000 and significant at 0,01 level) showed a high level of correlation between the Turkish and English versions of the items. Explanatory and confirmatory factor analysis was carried out with the data obtained by applying the Turkish version of the scale after the language validity study to 1404 academic staff (608 academic staff for EFA and 796 academic staff for CFA) working in Turkish universities. The EFA results of the study showed, as in the original form of the scale, that a 5-dimensional structure was obtained.  The Cronbach's alpha values determined for the internal consistency of the original scale items were calculated as .884 (research ability), .816 (research knowledge), .704 (self-awareness skills), .762 (work organization skills), and .609 (criticism skills), respectively. In light of the results obtained from the research, it was determined that the Turkish version of the Academic Human Capital Scale is a valid and reliable measurement tool in the psychometric context.Keywords

academic human capital, academicians, higher educationAbstract

Bu araştırmanın amacı, özgün formu Garcia-Carbonell, Guerrero-Alba, Martín-Alcázar ve Sánchez-Gardey (2021) tarafından geliştirilen Akademik İnsan Sermayesi Ölçeği’ni (AİSÖ) Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Bu yapılırken ilk aşamada ölçeğin İngilizceden Türkçeye çeviri ve Türkçeden İngilizceye tekrar çeviri çalışmaları bir devlet üniversitesinin yabancı diller yüksekokulunda görevli öğretim görevlilerinden oluşan 27 kişilik bir grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları (rspearman=0,975, p=000, 0,01 düzeyde anlamlıdır) maddelerin Türkçe ve İngilizce sürümleri arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğunu göstermiştir. Dil geçerliği çalışmasının ardından elde edilen ölçeğin Türkçe sürümü Türk üniversitelerinde görev yapan toplam 1404 akademik personele uygulanması ile elde edilen sonuçlara dayalı olarak yapılmış olan açımlayıcı (608 gözlem) ve doğrulayıcı faktör analizi (796 gözlem) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi 5 boyutlu bir yapı elde edilmiştir: Araştırma Yeteneği, Araştırma Bilgisi, Öz Farkındalık Becerisi, Çalışma Organizasyonu Becerisi, Eleştiri Becerileri. AİSÖ’nün Türkçe formunun güvenirlik analizi için Cronbach’ın alfa katsayısı α=.923 olarak bulunmuştur. Bunun yanında Cronbach alfa değerleri araştırma yeteneği boyutu için .885; araştırma bilgisi boyutu için .830; öz farkındalık becerileri boyutu için .652; çalışma organizasyonu becerileri için .802 ve eleştiri becerileri boyutu için de .616 olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında Akademik İnsan Sermayesi Ölçeğinin Türkçe sürümünün psikometrik bağlamda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.  Keywords

akademik insan sermayesi, akademisyenler, yükseköğretim