THE OPINIONS AND COMPETENCIES OF PRESCHOOL TEACHERS ON ENVIRONMENTAL EDUCATION
(OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ VE YETERLİLİKLERİ )

Author : Dilek ŞAHİNPINAR  , Muhammed SALMAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1952-1982
    


Summary

In this research, the interest, attitude and knowledge competences of preschool teachers about the environment and the effects of different variables about this situation were examined. The research was carried out with the preschool teachers working in the city center and districts of Tokat, using the scanning model. 324 preschool teachers joined in the research. Affective tendencies scale, enviromental behavior scale and environmental knowledge test were used to gather the data. The data were evaluated by one-way analysis of variance (ANOVA) and simple correlation, one of the descriptive (arithmetic mean, frequency) and relational methods, according to the problem situations discussed in the research. The analysis of the data was constructed through "The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20)" package program. According to the results obtained from the research, no relationship has been found between the preschool teachers' affective tendencies scale scores and their knowledge scale scores. Apart from this, when the behavior scale scores of preschool teachers and knowledge scale scores were compared, it was determined that there was no relationship between them. However, it was determined that there was a positive relationship between teachers' affective tendencies scale and enviromental behavior scale scores. It has been assessed that preschool teachers' interest in environmental education is also reflected in their attitudes.Keywords

Preschool teacher, environment, environmental education.Abstract

Araştırmada okulöncesi öğretmelerinin çevre konusundaki ilgi, tutum ve bilgi yeterliliklerini ve bunun üzerine çeşitli değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Araştırma Tokat merkez ve ilçelerinde görev yapan okulöncesi öğretmenleri ile tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 324 okulöncesi öğretmeni katılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, duyuşsal eğilimler ölçeği, davranış ölçeği ve çevre bilgi testi kullanılmıştır. Veriler araştırmada ele alınan problem durumlarına göre, betimsel (aritmetik ortalama, frekans) ve ilişkisel yöntemlerden tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve basit korelasyon ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizi "The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20)" paket programı ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okulöncesi öğretmenlerinin duyuşsal eğilimler ölçeği puanları ile bilgi ölçeği puanları arasında ilişki tespit edilememiştir. Yine okulöncesi öğretmenlerinin davranış ölçeği puanları ile bilgi ölçeği puanları karşılaştırıldığında da aralarında ilişki olmadığı belirlenmiştir. Ancak öğretmenlerin duyuşsal eğilimler ölçeği ile davranış ölçeği puanları arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Okulöncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine olan ilgileri tutumlarına da yansıdığı belirlenmiştir.Keywords

Okulöncesi öğretmeni, çevre, çevre eğitimi.