THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANXIETY ABOUT FINDING A JOB AND THE CAREER BELIEFS OF THE SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGILARI İLE KARİYER İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANXIETY ABOUT FINDING A JOB AND THE CAREER BELIEFS OF THE SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS

 
Author : Murat Aslan  , Sinan UĞRAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1149-1178
DOI Number: :
Cite : Murat Aslan , Sinan UĞRAŞ, (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANXIETY ABOUT FINDING A JOB AND THE CAREER BELIEFS OF THE SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 15, p. 1149-1178. Doi: 10.35826/ijetsar.347.
    


Summary

Employment-related problems faced by university students before and immediately after graduation increase individuals' anxiety and despair, which can affect their career choices. This study aims to determine the relationship between job finding anxiety and career beliefs of the students studying at the Sports Management Department of Sports Sciences Faculties in Turkey. In the present study, the correlational survey model was used and the relationship between the job finding anxiety levels of the sports management department students and their career beliefs was tested by the structural equation model. A total of 235 students, 44.7% (n = 105) female and 55.3% (n = 130) male, studying in the sports management departments of sports sciences faculties, constituted the participant group of the study. The research data were collected using the "Career Planning Scale of Students Studying in Sports Sciences (CPS)" developed by Yavuz Eroğlu and Eroğlu (2020) and the "Sports Sciences Students’ Job Finding Anxiety Scale” developed by Aslan and Uğraş (2021). Confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to determine the suitability of the scales used in the study to the structural model. For the normality assumption of the data, skewness and kurtosis values were examined, and the relationship between job finding anxiety and career belief was tested with Pearson correlation analysis. Findings obtained from the study showed that job finding anxiety (=, 306, p <.001) was a predictor of students' career beliefs. It was determined that the variance rate explained by the job finding anxiety levels of the sports management department students towards career beliefs was 9.4% (R2 =, 094, p = .000). The current research findings show that as the job finding anxiety levels of the sports management department students increase, their beliefs about their career are negatively affected.Keywords

Sports sciences, sports management department, university students, job finding anxiety, career belief.Abstract

Üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde ve hemen sonrasında karşılaştığı istihdam kaynaklı sorunlar bireylerin kaygı ve umutsuzluğunu artırmakta, bu durum kariyer tercihlerini etkileyebilmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de Spor Bilimleri Fakültelerinin spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygıları ile kariyer inançları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mevcut araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış olup spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeyleri ile kariyer inançları arasındaki ilişki yapısal eşitlik modeli ile sınanmıştır. Spor Bilimleri Fakültelerinin Spor Yöneticiliği Bölümlerinde öğrenim gören % 44,7’si (n=105) kadın ve % 55,3’ü (n=130) erkek olmak üzere toplam 235 öğrenci araştırmanın katılımcı grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri Yavuz Eroğlu ve Eroğlu (2020) tarafından geliştirilen “Spor Bilimlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kariyer Planlama Ölçeği” ile Aslan ve Uğraş (2021) tarafından geliştirilen “Spor Bilimleri Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin yapısal modele uygunluğunun belirlenmesi için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Verilerin normallik varsayımı için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmış, iş bulma kaygısı ile mesleki kariyer inancı arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, iş bulma kaygısının (β = ,306, p<.001) öğrencilerin kariyer inançlarının yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeylerinin kariyer inançlarına yönelik açıkladığı varyans oranının % 9,4 oranında olduğu tespit edilmiştir (R2 = ,094, p = .000). Mevcut araştırma bulguları spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeyleri arttıkça mesleki kariyerlerine yönelik inançlarının olumsuz yönde etkilendiği sonucunu göstermektedir.Keywords

Spor Bilimleri, spor yöneticiliği bölümü, üniversite öğrencileri, iş bulma kaygısı, kariyer inancı.