EVALUATION OF THE FIFTH GRADE CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS COURSE IN TERMS OF TEACHERS’ OPINIONS

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE FIFTH GRADE CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS COURSE IN TERMS OF TEACHERS’ OPINIONS

 
Author : Hasan Güner BERKANT  , Ali İNCECİK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 6
Page : 99-125
DOI Number: :
Cite : Hasan Güner BERKANT , Ali İNCECİK, (2018). EVALUATION OF THE FIFTH GRADE CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS COURSE IN TERMS OF TEACHERS’ OPINIONS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6, p. 99-125. Doi: .
    


Summary

In this research it is aimed to evaluate the fifth grade curriculum of secondary school mathematics course in terms of mathematics teachers’ opinions. Descriptive survey model was used in the study. The sample consists of total of 126 mathematics teachers who teach mathematics in fifth grades of secondary schools in Dulkadiroğlu, Onikişubat and Turkoğlu districts of Kahramanmaras city. In the research, a “Program Evaluation Questionnaire” developed by Berkant and Karakuş (2007) was applied to determine the teachers’ opinions towards the fifth grade curriculum of secondary school mathematics course. According to the results, teachers have both positive and negative views on the curriculum while they are undecided about the overall curriculum. It is determined that female teachers' opinions about some features of the curriculum are more positive than male teachers. It is found that according to the teachers, students’ parents do not know and adopt the features of the curriculum; the level of students’ readiness is not adequate for the implementation of the curriculum and the curriculum is not at a level that can be implemented at every school in the country. This situation is interpreted as the inadequacies of the fifth grade curriculum of secondary school mathematics course. In this context, it is proposed that teachers should receive a comprehensive in-service training by the experts to ensure that they are informed about the structure, philosophy, principles, teaching-learning approach, measurement and evaluation techniques of curriculum and to supply the better understanding about the curriculum and to improve their views on overall curriculum in a positive way.Keywords

Secondary school mathematics curriculum, curriculum evaluation, teachers’ opinionsAbstract

Bu araştırmada, ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının matematik öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki ortaokulların beşinci sınıflarında matematik dersi veren 126 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının değerlendirilmesine yönelik görüşlerini belirlemek için Berkant ve Karakuş (2007) tarafından geliştirilen “Program Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmenlerin öğretim programına yönelik hem olumlu hem de olumsuz görüşlerine sahip iken programın geneline yönelik görüşlerinde ise kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Kadın öğretmenlerin programın bazı özelliklerine yönelik görüşlerinin erkek öğretmenlere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler, öğrenci velilerinin programın özelliklerini bilmediklerini ve benimsemediklerini, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin programın uygulanması için yeterli olmadığını ve programın ülke genelindeki her okulda uygulanabilecek düzeyde olmadığını düşündükleri belirlenmiştir. Bu durum ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının eksik yönlerinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu bağlamda öğretmenlerin programın yapısı, felsefesi, programın dayandığı ilkeler, programın öğretme-öğrenme yaklaşımı, ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında bilgilendirilmeleri ve öğretim programını daha iyi tanımalarını sağlamak ve programa ilişkin genel görüşlerini olumlu yönde geliştirebilmek için uzmanlar tarafından kapsamlı bir hizmet içi eğitime alınmaları önerilmektedir.Keywords

Ortaokul matematik dersi öğretim programı, program değerlendirme, öğretmenlerin görüşleri.