EVALUATION OF 2017 PRIMARY SCHOOL LIFE SCIENCE LESSON CURRICULUM ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES

2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF 2017 PRIMARY SCHOOL LIFE SCIENCE LESSON CURRICULUM ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES

 
Author : Barış ÇAYCI    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 6
Page : 74-98
DOI Number: :
Cite : Barış ÇAYCI , (2018). EVALUATION OF 2017 PRIMARY SCHOOL LIFE SCIENCE LESSON CURRICULUM ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6, p. 74-98. Doi: .
    


Summary

Life science course brings to elementary school students knowledge, skills and emotional characteristics. Unlike other courses, prepares students for the course in the upper levels of education. It also makes them a qualified school process and equipped individuals for daily life. Such an important curriculum should be prepared in accordance with program development approaches. It also needs to incorporate modern methods and techniques and approaches and carry out the current understanding of education. The aim of the study was determined to evaluate of 2017 primary school life science lesson curriculum according to opinions of teacher candidates. The study group of the study is composed of 40 class teacher candidates who are studying in the last semester. The data were collected through a semi-structured interview form prepared by the researcher. These data were also evaluated by means of content analysis. The most important findings obtained as a result of the research are that the program does not have the necessary and sufficient approaches in the skills and values acquisition process, that teachers do not provide the necessary support and some skills and values should be added to the program.Keywords

2017 life science lesson curriculum, teacher candidates, skill, value.Abstract

Hayat bilgisi dersi, ilkokul öğrencilerinin gerek okul yaşamlarında gerekse de günlük yaşamlarında gerekli birçok bilgi, beceri ve duyuşsal özellikleri onlara kazandıran bir derstir. Diğer derslerden farklı olarak, öğrencileri hem üst eğitim seviyelerindeki derslere hazırlar hem de onları nitelikli bir okul süreci ve günlük yaşam için donanımlı bireyler haline getirir. Bu denli önemli bir dersin öğretim programının da program geliştirme yaklaşımlarına uygun hazırlanmış olması, modern yöntem ve teknikler ile yaklaşımları içermesi ve günümüz eğitim anlayışını taşıması gerekmektedir. Bu önemden hareketle yapılan çalışmanın amacı, ‘İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1., 2. ve 3. sınıflar) Öğretim Programı ögelerinin, sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi’ şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, son sınıfta öğrenim gören 40 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen en önemli bulgular, öğretmen adaylarının ilgili programın beceri ve değer kazandırma sürecinde gerekli ve yeterli yaklaşımları içermediği, bu konularda öğretmenlere gereken desteği sağlamadığı ve genel amaçlarla uyumluluk açısından bazı beceri ve değerlerin programa eklenmesi gerektiği yönündedir.Keywords

2017 hayat bilgisi dersi öğretim programı, öğretmen adayları, beceri, değer.