Abstract


SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışma ile birlikte, bireylerin sanat eğitimine yönelik akademik öz-yeterliklerinin ölçülebilmesi için bir ölçek geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda ölçek geliştirme safhaları, geçerlik güvenirlik analizleri için Cronbach’s Alpha, güvenirlik testleri, açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizine dair bulgulara yer verilmiştir. Bu doğrultuda araştırmacı tarafından yapılan literatür taraması sonucunda sanat eğitiminde akademik öz-yeterliliğe yönelik 37 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Davis tekniğine kullanılarak 12 alan uzmanına gönderilen soru maddeleri uzman görüşleri doğrultusunda 33 maddeye indirgenmiştir. 33 maddelik taslak ölçek 2022-2023 öğretim yılında Trabzon, Fırat, Sivas Cumhuriyet, Giresun ve Rize Üniversite’lerinde lisans düzeyinde öğrenim gören 347 görsel sanatlar öğretmen adayına Açımlayıcı faktör analizi yapmak için uygulanmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarının yapı geçerliliği ise doğrulayıcı faktör analizi ile ölçülmüştür. Bu testin yapılabilmesi için Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Uludağ, Osmaniye Korkut Ata ve Pamukkale Üniversite’lerinde lisans düzeyinde öğrenim gören 250 görsel sanatlar öğretmen adayı ile birlikte uygulama yapılarak faktörlerin birbirleriyle ilişkisi ve model uyumu belirlenmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizleri sonucunda dört faktör altında toplanan ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi ile birlikte doğruluğu test edilmiştir. Ölçeğin birinci faktörü akademik öz-yeterlik (8 madde), ikinci faktörü sanat eğitimi (8 madde), üçüncü faktörü sosyal ilgi (4 madde), dördüncü faktör ise yetersizlik (3 madde) şekilde isimlendirilmiştir. Ölçek için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,90 olarak, test-tekrar test güvenirliği ise 0.92 hesaplanmıştır. Bu sonuçlara bakıldığında ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu görülmektedir. Sanat eğitimi alan bireylerin sanat eğitimine yönelik akademik öz-yeterliklerini belirleyebilmek için geliştirilen ölçek 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları toplam ölçekle ve birbiriyle pozitif yönde ve anlamlı ilişki göstermesi yapı geçerliliğinin olduğunu göstermektedir.Keywords

Sanat Eğitimi1, Akademik Öz-yeterlik 2, Sanat Eğitimine Yönelik Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği 3.

References