Abstract


SPORCULARDA DİJİTAL OYUN OYNAMA TUTUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmada sporcularda dijital oyun oynama tutumunun demografik değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya farklı bölgelerden olup, aktif spor yaşantısına devam eden farklı demografik özelliklere sahip 394 birey katılmıştır. Veriler google form üzerinden toplanmış olup birinci kısımda araştırmacı tarafından hazırlanan (yaş, cinsiyet, maddi gelir düzeyi, beden kitle indeksi (BKİ), lisanlı spor yapma durumu, kaç yıldır spor yapıyorsunuz? gün içerisinde dijital oyun oynama süresiniz ne kadardır?) 7 sorudan oluşan kişisel bilgi formu, ikinci kısımda ise Dijital Oyun Oynama Tutumu Ölçeği (DOOTÖ) Demir ve Bozkurt (2019) tarafından geliştirilen 18 madde, üç alt boyuttan oluşmaktadır. IBM SPSS 22.0 programı kullanılarak verilerin analizi yapıldığı bu çalışmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Cronbach Alpha hesaplamaları yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bunun sonucunda düzey sayısı iki olan değişkenler için Mann-Whitney U testi, düzey sayısı üç ve daha fazla olan değişkenler için Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Sporcularda dijital oyun oynama tutumu demografik değişkenler açısından incelenmiş; dijital oyun oynama tutum düzeyinin orta düzeyde olduğu alt boyutlarında ise çok düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sporcularda dijital oyun oynama tutumu ile beden kitle indeksi, maddi gelir düzeyi, kaç yıldır spor yapıyorsunuz değişkenleri arasında anlamlı bir durum olmadığı (p>0.05). Ancak cinsiyet, yaş, lisanslı sporcu ve günlük dijital oyun oynama süresinde anlamlı bir farkın olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05). Araştırmanın sporcularda dijital oyun oynama tutum düzeyinin (50,55) ile orta düzeyde olduğu, bilişsel ve duyuşsal alt boyutta kadın katılımcıların tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu, yaş değişkeninde duyuşsal ve davranışsal alt boyutlarda anlamlı farklılıkların olduğu, lisanslı sporcu olmanın tutum düzeyinde zıt yönlü bir durum ortaya çıkardığı, günlük dijital oyun oynama süresinin tutum düzeyini arttırmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Sporcu, tutum, dijital oyun

References