Abstract


ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM VE DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada özel yetenekli çocukların fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ile dijital oyun oynama motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Ölçeği ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını toplamda 199 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde Non-parametrik ve Spearman Korelasyon Testleri uygulanmıştır. Cinsiyet değişkenine göre nedensizlik alt boyutunda ve başarı ve canlanma alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Spor yapma durumu ve Eğitim kademesi değişkenlerinin tüm alt boyutlarında ve dijital oyun oynama motivasyonu, başarı ve canlanma alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin yaş değişkeni ile oyun isteğinde belirsizlik alt boyutu arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Korelasyon testi sonuçlarına göre ise, çevresel nedenler alt boyutu ile başarı ve canlanma alt boyutu arasında ve nedensizlik alt boyutu ile merak ve sosyal kabul alt boyutu ve oyun isteğinde belirsizlik alt boyutları arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde pozitif yönlü, merak ve sosyal kabul alt boyutu arasında istatistiksel olarak orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, cinsiyet değişkenine göre erkek öğrencilerin daha fazla fiziksel aktiviteye katılım gösterdikleri ve daha fazla dijital oyun oynama isteğinde oldukları görülmüştür. Düzenli spor yapan öğrencilerin yapmayanlara oranla bireysel nedenler, çevresel nedenler ve nedensizlik nedeniyle fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının daha fazla olduğu, eğitim kademesi değişkenine göre bireysel nedenler ve çevresel nedenler alt boyutlarında ilkokul öğrencilerinin, nedensizlik alt boyutunda da ortaokul öğrencilerinin daha çok fiziksel aktivitede bulundukları, başarı ve canlanma alt boyutunda ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin daha fazla dijital oyun oynama motivasyonunda oldukları görülmüştür.Keywords

Özel yetenek, fiziksel aktivite, dijital oyun, motivasyon

References