Abstract


OKUL MÜDÜRLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İLGİLİ LİTERATÜR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Bu çalışma, okul müdürlerinin hesap verebilirlik düzeyleri ile öğretmenlerin motivasyonları arasındaki ilişkiyi inceleyerek eğitimde hesap verebilirlik kavramının önemini vurgulamaktadır. Eğitim kurumlarının, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle kurduğu ilişkilerde hesap verebilirlik anlayışının ne derece kritik olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının değişen ihtiyaçlara yanıt verebilmesi için hesap verebilirlik süreçlerinin etkili bir şekilde işlemesi gerektiği vurgulanır. Çalışma, hesap verebilirliğin eğitimdeki kaliteyi artırma hedefiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin okuldaki eğitim düzeylerinden sorumlu olmaları ve öğrenci beklentilerini karşılamak için eğitimde verimi artırmaları gerektiği belirtilir. Bu süreç, eğitimdeki performans değerlendirmeleri ve öğrenim çıktılarının sorgulanmasında kilit bir rol oynar. Araştırmada, eğitimde hesap verebilirlikle ilgili mevcut literatür incelenmiş ve bu alanda yapılan çalışmalar, yasalar ve sosyal dönüşümler ele alınmıştır. Bu inceleme, okul performanslarına yönelik somut bilgilerin artışını ve hesap verme tartışmalarının eğitim alanında nasıl bir yer edindiğini göstermektedir. Hesap verme, eğitim sisteminin yönetiminde ve eğitim sisteminin genel yapısında merkezi bir konumda bulunmaktadır. Çalışmanın odak noktası olan okul müdürlerinin hesap verebilirlik düzeyleri ile öğretmenlerin motivasyonları arasındaki ilişki, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrenci başarısının maksimize edilmesi için kritik bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, iyi ve kötü uygulamaları ayırt etme ve sorunların kaynağını belirleme konusunda hesap verebilirliğin rolü tartışılmaktadır. Araştırmanın bu yönde sağlayacağı bulguların, eğitim politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir.Keywords

Hesap verebilirlik, eğitim kalitesi, öğretmen motivasyonu, okul yönetimi

References