Abstract


SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: RAKETLİ SPORLARDAN MASA TENİSİ SPORCULARI

Bu çalışmada, Bitlis ve Kayseri’ de bulunan raket sporcularının spora yönelik tutumları ile psiko-sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişme düzeyleri ile akademik başarıyla arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde, Bitlis ilinde bulunan Saadetin Aka ortaokulundan (29), Hüseyin Çelik Anadolu lisesinden (48) ve İnönü üniversitesinde öğrenim gören (20) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 45’i kadın (%46.4), 52’i erkek (%53.6) olmak üzere toplam 97 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Spora Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi SPSS 22 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular cinsiyet, eğitim düzeyi, algılanan ekonomik durum, düzenli spor yapma, spor yılı ve akademik başarı düzeyi değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Sonuç olarak; öğrencilerin Spora Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalamaları ile cinsiyet, algılanan ekonomik durum değişkenleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmezken; eğitim düzeyi, düzenli spor yapma ve spor yapma yılı değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca Spora Yönelik Tutum Ölçeği ile psiko-sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişme alt boyutları ile akademik başarı düzeyi arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda pozitif yönde, yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir (p<0.05).Keywords

Spor, raket sporları, spora yönelik tutum, akademik başarı.

References