Abstract


TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL OYUN KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ:BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Dil eğitimi her toplum için kritik bir konudur ve özellikle ana dilin etkili bir şekilde öğretilmesi ve öğrenilmesi, bireylerin iletişim yeteneklerini ve entelektüel gelişimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Oyun; çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal, dilsel ve öz bakım becerisi gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunan bir etkinliktir. Çocuk merkezli programlar bağlamında, oyun temel ilkelerden biri olarak düşünülmelidir. Eğitici oyunlar, çocuklara eğlenceli bir ortam sağlamada ve öğrenme programının hedeflerine ulaşmada yeterli düzeyde ve niteliklere sahip olmalıdır.  Meta-analiz yöntemi benzer konulara odaklanan çeşitli bilimsel araştırmaların sonuçlarını birleştirmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir, bu yöntemle sadece daha güvenilir değil, aynı zamanda daha kapsamlı sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu yöntem, veri toplama, kodlama, etki boyutu hesaplama, ağırlıklandırma ve sonuçların sentezi gibi aşamaları kapsar. Bu meta-analitik araştırma, Türkçe öğretimi bağlamında eğitsel oyunların akademik performans üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Başlangıçta toplam 68 çalışma taranmış ve bunlardan 31 tez meta-analize dahil edilmeye uygun görülmüştür. Bu 31 çalışmanın birleşimi, 1741 katılımcının kapsamlı bir örneklem büyüklüğünü ortaya koymuştur. Analiz için rastgele etkiler modeli kullanan bulgular, eğitici oyunların öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki istatistiksel olarak anlamlı bir olumlu etkisini açıkça doğrulamaktadır. Bu çalışmada ele alınan moderatör değişkenleri kapsamında moderatör olarak sadece yayın yılı ve araştırma tipolojisi belirlenmiştir. Bu analizden elde edilen sonuçlar, Türkçe eğitiminde öğrenci başarısını artırmada eğitici oyunların önemli rolünü vurgulamaktadır. Araştırma, Türkçe eğitiminde yaygın olan pedagojik paradigmaları geliştirme ve öğrenciler arasında dilbilimsel yeterlilikleri beslemek için daha etkili stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Dil öğretimi alanında eğitsel oyunların sonuçlarına dair daha derin içgörülerin edinilmesi, eğitimcilere ve program geliştiricilere daha farklı bir anlayış sunabilir, böylece etkili bir dil öğrenme ortamının oluşturulmasını kolaylaştırabilir.Keywords

Türkçe eğitimi, akademik başarı, eğitsel oyunlar, meta analiz

References