Abstract


TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA 2000-2022 YILLARINDA TAMAMLANMIŞ MİZAH İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Eğitim alanında mizahla ilgili çalışmaların nitelik ve nicelik açısından artması ve çeşitlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma, eğitim alanındaki mizah ile ilgili lisansüstü tezlerin hangi özellikleri taşıdığının, hangi yöntemlerin ve veri toplama araçlarının kullanıldığının, çalışma grubunun, ortaya çıkan sonuçların sistematik bir ortaya konulmasının yeni yapılacak araştırmalar ve eğitimciler için faydalı olacağı görüşünden hareketle gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de eğitim alanında 2000-2022 yıllarında tamamlanmış mizah ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma doküman analizi kullanılarak desenlenmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan, 2000-2022 yılları arasında tamamlanmış eğitim alanında mizah ile ilgili hazırlanan 97 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan “mizah çalışmaları değerlendirme formu” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, eğitim alanında mizah ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin çoğunun yüksek lisans tezi olduğu, en fazla tezin 2022 yılında tamamlandığı, en fazla ilişkisel tarama yönteminin kullanıldığı, en fazla öğretmenler ve üniversite öğrencileri ile çalışıldığı tespit edilmiştir. Araştırmalarda en fazla kullanılan nicel veri toplama aracının Mizah Tarzları Ölçeği olduğu ve mizah çalışmalarında kullanılabilecek nitel veri toplama araçlarının sınırlı olduğu belirlenmiştir. Tezlerin sonuçları incelendiğinde, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çocukların ve üniversite öğrencilerin olumlu mizah tarzına sahip oldukları, mizahın eğitimde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarını, derse yönelik olumlu tutum ve motivasyonlarını arttırdığı görülmüştür.Keywords

mizah, mizah araştırmaları, lisansüstü tezler

References