Abstract


FEN BILIMLERI DERSINDE KULLANILAN GELENEKSEL OLMAYAN ÖĞRETIM YÖNTEMLERININ ZIHINSEL RISK ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERINE ETKISI: BIR META ANALIZ ÇALIŞMASI

Bu çalışma Türkiye bağlamında yapılan fen bilimleri dersinde geleneksel olmayan öğretim yöntemlerinin zihinsel risk alma davranışı üzerine etkisini inceleyen çalışmaların sonuçlarının sentezlenerek istatiksel olarak birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada meta analiz yöntemi kullanılmış olup fen bilimleri dersinde kullanılan geleneksel olmayan öğretim yöntemlerinin zihinsel risk alma davranışı üzerine etkisinin genel etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Bu çalışma için gerekli tarama “yök tez” üzerinden yapılmış olup çalışmaya sadece tez çalışmaları dahil edilmiştir. Yapılan tarama literatür araştırması ile belirlenen anahtar kelimeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çalışmalar, içerleme dışarlama kriterleri oluşturulduktan sonra gerekli eleme yapılmıştır. Çalışmada yapılan taramalar ve seçim ölçütleri dahilinde 9 tez çalışması belirlenmiş ve gerekli analizler yapılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen 9 farklı tez ön-test son-test ölçümlerine dair deney kontrol grupları bazında gözlem sayıları, aritmetik ortalamalar ve standart sapma ölçümleri ele alınmıştır. Meta analizi kapsamında etki büyüklüğü türü olarak referans çalışmaların gözlem sayıları ve tanımlayıcı istatistiklerinden hareketle, literatürde Cohen-d olarak bilinen standardize ortalamalar fark (SMD) değerleri baz alınmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda son test bağlamında rassal etki türü sonuçlarına göre, son-test uygulamaları için deney ve kontrol grupları arasında ölçek puan ortalamalarına ait genel etki büyüklüğü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ancak Cohen-d olarak bilinen standardize ortalamalar fark (SMD) değeri kapsamında son-test uygulamaları için deney ve kontrol grupları arasındaki ortalama farklara yönelik genel etki büyüklüğü düşük düzeyde (SMD=0.20<0.424<0.50) olduğu görülmüştür.Keywords

Geleneksel olmayan öğretim yöntemleri, Zihinsel Risk Alma Davranışları, Meta Analiz

References