Abstract


POZİTİF BİR PARADİGMA: POZİTİF ŞEMA ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Son yıllarda psikoloji alanındaki araştırmalar pozitif psikolojinin de etkisiyle insanlardaki hastalıklar ve işlev bozukluklarından ziyade insanların potansiyel gelişimlerine ve güçlü yönlerine odaklanıyor. Dolayısıyla psikoloji alanındaki çalışmaların pozitif paradigma temelinde ilerlediğini ifade edebiliriz. Pozitif psikolojinin bu etkisi ile araştırmalarda erken dönem uyumsuz şemalardan olumlu şemalara doğru bir değişim ilgili literatürde dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada pozitif şemaya ilişkin araştırmaların bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan teknoloji bağımlılığı ve olumlu şema araştırmaları ile ilgili 2135 yayın incelenmiş ve incelemeden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda pozitif şema ile ilgili araştırma eğilimleri tartışılmıştır.Keywords

Pozitif psikoloji, pozitif şema, bibliyometrik analiz

References