Abstract


PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, ÖZ ŞEFKAT VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada evli bireylerin psikolojik sağlamlık, öz şefkat ve evlilik doyumu arasındaki ilişki aynı zamanda psikolojik sağlamlık ve öz şefkatin evlilik doyumunu ne derecede yordadığı incelenmiştir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini seçkisiz olmayan/uygun örnekleme yöntemiyle 2023 yılında Kahramanmaraş ili merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 216 (%70.8) kadın ve 89 (%29.2) erkek olmak üzere 305 evli birey oluşturmuştur. Veriler Sosyodemografik Bilgi Formu, Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Öz Duyarlık Ölçeği ve Evlilik Doyumu Ölçeği ile online olarak toplanmıştır. Veriler toplanırken formun giriş bölümünde araştırmanın amacı, çalışmada hangi ölçeklerin kullanıldığı, ölçeklerle ilgili bilgiler ve gönüllü onam formu bilgileri verilmiştir. Araştırmada verilerin normal dağılıma uygunluğunun kontrolü “Shapiro-Wilk Testi” ile yapılmıştır. Psikolojik sağlamlık ve öz şefkat değişkenlerinin, Evlilik Doyumu Ölçeği toplam puan ortalamalarını ve alt ölçeklerin toplam puan ortalamalarını ne derecede yordadığını belirlemek için Standart Çoklu Regresyon Analizi, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizi kullanılmıştır. Çoklu Regresyon Analizi yapılmadan önce gerekli şartların sağlandığı belirlenmiştir. Sonuçlarda Evlilik Doyumu Ölçeği toplam puan ortalamaları ve Aile, Cinsellik, Benlik alt boyutlarının toplam puan ortalamaları ile Yetişkinler için Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Öz Duyarlık Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca Evlilik Doyumu Ölçeği toplam puan ortalamalarının ve Aile, Cinsellik, Benlik alt boyutlarının toplam puan ortalamalarının Yetişkinler için Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Öz Duyarlık Ölçeği toplam puan ortalamaları anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Bu bulgular benzer çalışmalarla tartışılmış ve yorumlanmıştır. Daha sonra gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Psikolojik sağlamlık, öz şefkat, evlilik doyumu.

References