Abstract


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilinçli Farkındalık sürecinde bilişsel iyi-oluş, bireyin kötü an ve durumlarında dahi içinde bulunduğu süreci her yönüyle tecrübe ve kabul edebilmesidir. Bu araştırmada Spor Bilimleri Fakültesinde farklı bölüm ve sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bilinçli farkındalık özelliklerinin çeşitli değişkenler üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nicel araştırma türünde olup betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde öğrenim gören 268 erkek 195 kadın öğrenci olmak üzere toplam 463 gönüllü öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından bilinçli farkındalık ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir(t=3,864, p=0,002). Ayrıca araştırmada öğrencilerinin yaş durumları açısından bilinçli farkındalık ölçeği puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=3,144, p=0,000). Araştırma sonucunda araştırmaya Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bilinçli farkındalık ölçeği puan ortalaması 53,68 olduğu ve genel ortalamanın üzerinde olduğu gözlenmiştir.Keywords

Bilinçli Farkındalık, Spor Bilimleri Fakültesi, Öğrenci

References