AbstractÖğrenci başarısı eğitim sisteminde üzerine en çok çalışılan değişkenlerden biridir. Yapılan pek çok araştırmada da başarı ve motivasyon arasındaki ilişki incelenmiş ve motivasyonun öğrenci başarısını en fazla etkileyen değişkenlerden biri olduğu motivasyon eksikliğinin başarısızlık nedenleri arasında olduğu ortaya konmuştur. Kopya çekme eğilimi, akademik öz-yeterlik ve benlik saygısı da akademik motivasyonsuzlukla ve dolayısıyla başarıyla oldukça ilgili değişkenler olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda in this study, it was aimed to examine academic amotivation in terms of answer-copy tendency, self-esteem and academic self-efficacy variables. Tarama modelinde olan bu araştırmanın çalışma grubunu 578 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Academic amotivation scale, answer-copy tendency scale in university students, rosenberg self-esteem scale, academic self-efficacy scale ölçekleri kullanılmış ve academic amotivation scale ölçeği araştırma kapsamında üniversite öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alt amaçlarına CHAİD analizinden faydalanılarak yanıt aranmıştır. Üniversite öğrencilerinin motivasyonsuzluklarını her bir alt boyut (value of task, ability beliefs, task characteristics, efford beliefs) bağlamında en iyi açıklayan değişkenin kopya çekme eğiliminin alt boyutu olan negative perception of exams and grades (NPEG) değişkeni olduğu, özellikle öğrencilerin yeteneklerine olan inançsızlıklarına dayanan akademik motivasyonsuzluklarında ise benlik saygısı değişkeninin öne çıktığı belirtilebilir. Benlik saygısı nispeten yüksek olan öğrencilerin akademik özyeterliliğinin de yüksek olduğu ve kopya çekme eğilimlerinin ve akademik motivasyonsuzluklarının daha az olduğu da sonucu da dikkat bulunmaktadır. Son olarak, akademik motivasyonsuzluğun her bir alt boyutunu en az açıklayan değişkenin, öğrencilerin sahip olduğu etik duyguları ifade eden kopya çekme ölçeğinin alt boyutu olan etic olduğu tespit edilmiştir.Keywords

AKADEMİK MOTİVASYONSUZLUK, KOPYA ÇEKME EĞİLİMİ, AKADEMİK ÖZYETERLİK, BENLİK SAYGISI, CHAİD ANALİZİ

References