Abstract


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE NEREDEN NEREYE

Bu çalışmayı yapan araştırmacılar 2016 yılında da benzer bir çalışma yaparak ilkokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaştıkları sorunların, sorunlara bulunan çözümler ve önerilerin neler olduğunu ortaya koymuşlardır. Aradan geçen yedi yıllık süreçte ilkokullardaki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde herhangi bir değişiklik olmuş mudur? sorusuna cevap bulmak için yapılan bu araştırmada, yabancı uyruklu öğrencilerin sayıca fazla olduğu okullardaki yönetici ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilen araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak bireysel görüşme ve odak grup görüşmeleri yapılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre geçen yedi yıllık süreçte iletişim, uyum, devamsızlık, okula kayıt gibi sorunların artarak devam ettiği bunun yanı sıra şiddet eğilimi, çeteleşme, saldırganlık, cinsel içerikli uygunsuz davranışlar, kural tanımama gibi sorunların daha az yaşandığı belirlenmiştir. Sorunlara yönelik çözümlerde ne tür farklılaşmanın olduğu incelendiğinde, iletişim sorununu aşmada dil kursları, farklı yöntem teknikler kullanma, ailelerle iletişim için ev ziyaretlerinde bulunma, rehberlik servisinden yararlanma gibi çözümler geçen yedi yıllık süreçte kullanılan yollar olarak çözümlerde bir farklılaşmanın olmadığını göstermektedir. Yaşanan sorunlara yönelik yönetici ve öğretmenlerin önerilerinde ne gibi farklılaşmanın olduğu incelendiğinde her iki araştırma sonuçlarına göre dil sorununu aşmada en çok uyum sınıfları açma önerilmiştir. Bu araştırmada öğretmen ve yöneticilerin çoğunluğu yabancı uyruklu öğrencilerin okullara ve sınıflara dengeli dağılımını önerirken 2016 yılındaki çalışmada öğrencilerin bir okul ve sınıfta toplanması önerilmiştir. Kamplarda ya da tampon bölgelerde toplama, öğretmen adaylarına hizmet öncesi ve öğretmenlere hizmet içi eğitimlerle yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ders ya da kursların düzenlemesi ise bu araştırmadaki katılımcıların önerileri arasında yer alırken 2016 da yapılan araştırmada bu öneriler sunulmamıştır.Keywords

Yabancı uyruklu öğrenci, eğitim sorunları, ilkokul.

References