Abstract


İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMSEL YETERLİLİKLERİ VE KÜLTÜREL ALGILARI

Dil ve kültür arasında iki yönlü yakın bir ilişki vardır ve bu simbiyotik ilişki kültürün dil öğretiminde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca küresel bir köy olarak nitelendirilen dünyamızda bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki büyük gelişmelerle birlikte farklı kültürel geçmişlere sahip bireylerin farklı nedenlerle bir araya gelerek iletişim kurmaları normal bir durum haline gelmiş ve bu gerçeklik kültürlerarası iletişimi kazanılması gereken bir beceri haline getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, 2014-2015 akademik yılı bahar döneminde bir Türk üniversitesinde birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören İngilizce öğretmen adaylarının kültürlerarası iletişimsel yetkinlik (ICC) ve kültürel bileşenlere (CC) bakış açılarını incelemek ve test puanları ile sınıf, cinsiyet ve genel not ortalaması (GNO) değişkenleri arasında herhangi bir fark olup olmadığını araştırmaktır. Gerekli veriler 85 katılımcıdan ICC Anketi (Mirzaei & Forouzandeh, 2013) ve CC Envanteri (Razı, 2012) ile toplanmıştır. Sonuçlar, katılımcıların ICC anketinde ve CC envanterinde yüksek puanlar aldıklarını göstermiştir. Ayrıca, t-testi sonuçları, farklı cinsiyetler ve not ortalaması grupları arasında anlamlı bir fark olduğunu ve üniversitenin birinci ve dördüncü sınıflarındaki katılımcılar arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Korelasyon sonuçlarına göre, İngilizce öğretmen adaylarının ICC ve bileşenleri ile CC puanları arasında yüksek ve orta düzeyde pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Katılımcıların yüksek düzeyde ICC ve CC'ye sahip oldukları, ICC ve CC puanlarının cinsiyet ve not ortalaması değişkenlerine göre farklılaştığı ve ICC düzeyleri ile CC düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon olduğu sonucuna varılabilir.Keywords

Kültürlerarası iletişim, kültür, İngilizce öğretmen adayları.

References