Abstract


COVID-19 PANDEMİSİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA YANSIMALARI: TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

COVID-19 pandemisi bireylerin yaşam koşullarında birçok değişime yol açtı. Salgının etkisini azaltmak için uygulanan karantina sonucunda bireyler günlük yaşam rollerini ve rutinlerini teknolojik aletler aracılığıyla yerine getirmeye çalıştılar. Bu durum teknoloji kullanımını artırmanın yanı sıra teknoloji bağımlılığının artışında önemli bir faktör oldu ve teknoloji bağımlığına yönelik çalışmalar daha popüler hale geldi. Bu araştırmada COVID-19 pandemisinin teknoloji bağımlılığına yönelik etkisinin incelenmesi amaçlanmış, teknoloji bağımlılığı ile ilgili yayınların pandemi öncesi ve sonrasındaki genel durumu karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu amaçla Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan teknoloji bağımlılığı ile ilgili 12889 yayın incelenmiş, incelemeden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veri analizinde bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrası araştırma eğilimleri ve farklılıkları tartışılmıştır.Keywords

teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı, COVID-19, pandemi, bibliyometrik analiz

References