Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMEK: TERS YÜZ ÖĞRENME UYGULAMASI ÜZERİNE KARMA ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın genel amacı, ters yüz öğrenmenin Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme anlayışlarına etkisinin incelemektir. Bunun yanı sıra Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ters yüz öğrenmeye uygun biçimde geliştirilen uygulamalar neticesinde ters yüz öğrenme ile yapılandırmacılık arasındaki ilişkiye ve ters yüz öğrenmeyi mesleki yaşamlarında kullanma durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi de amaç edinilmiştir. Araştırmada karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırma için gerekli olan verilerin toplanabilmesi için Chan ve Elliot (2004) tarafından geliştirilen ve Aypay (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğrenme ve Öğretme Anlayışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ters yüz öğrenmeye uygun biçimde gerçekleştirilen uygulamalara ve ters yüz öğrenmeye ilişkin görüşlerinin alınabilmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış odak grup görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama süreci sonunda elde edilen nicel veriler dijital ortamda analiz edilmiş ve nitel veriler üzerinde ise içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ters yüz öğrenmenin Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme anlayışları ölçeğinden elde edilen bulgulara göre yapılandırmacı anlayış boyutu üzerinde etkili olduğu ancak anlamlı derecede farklılık oluşturamadığı ortaya çıkmıştır. Deney ve kontrol grubu öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme anlayışları ölçeğinin geleneksel anlayış boyutundan elde edilen sontest sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubunun puanları arasında, anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Kontrol öğretmen adaylarının deney grubuna göre daha geleneksel öğrenme-öğretme anlayışına sahip oldukları sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın nitel sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları ters yüz öğrenmeye uygun biçimde hazırlanan uygulamaların yapılandırmacılıkla örtüştüğünü düşündüklerini ifade ettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra öğretmene adaylarının kendilerine mesleki ve akademik açıdan katkı sağlayacağını düşündükleri ters yüz öğrenmeye ilişkin uygulamaları mesleki yaşamlarında kullanmayı planladıkları görülmüştür.Keywords

Ters yüz öğrenme, sosyal bilgiler, öğrenme öğretme anlayışları, yapılandırmacılık, geleneksel öğrenme

References