Abstract


ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM KURMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Problem kurma becerileri en az problem çözme becerileri kadar değerlidir. Problem kurma, öğrencilerin öğrenmelerinin, problem çözme becerilerinin, yaratıcılıklarının ve matematiğe ilişkin olumlu tutumlarının gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu yüzden gün geçtikçe güncellenen öğretim programlarında ve ders kitaplarında yeri artmaktadır. Problem kurma süreci, problem çözme sürecinin ötesinde daha üst düzey bilişsel becerileri kapsamaktadır. Problem kurabilen bir öğrenci aynı zamanda problem çözme sürecini de düşünmesi gerekmektedir. Öğrencilerin problem kurma becerilerinin gelişmesi için problem kurma çalışmalarının arttırılması ve değerlendirilerek geri dönütlerin verilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma altıncı sınıf öğrencilerin doğal sayılar konusunda problem kurma durumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılında Türkiye'de bir ilde bulunan bir devlet okulunda okuyan 23 altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri biri yapılandırılmış, ikisi yarı-yapılandırılmış, biri serbest problem kurma olmak üzere dört problem kurma durumu içeren form ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak öğrencilerin kurdukları problemler sınıflandırılmıştır. Sonrasında bu sınıflama sonucuna göre matematiksel problem olarak belirlenen durumları problem kurma değerlendirme kriterlerinden karmaşıklık kriteri temel alınarak nitelik olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin problem kurma durumlarına verdikleri cevapların yaklaşık beşte dördü matematiksel problem yarıdan fazlası ise verilenlere uygun yeterli matematiksel problemdir. Yine bulgular, öğrencilerin kurdukları yeterli matematiksel problemlerin nitelik olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Yeterli problemlerin yarısından fazlası düşük karmaşıklıktaki problemler iken üçte biri orta karmaşıklıktaki problemlerdir. Araştırmada, öğrencilerin oluşturdukları düşük karmaşıklıktaki problemlerin sayısı, orta karmaşıklıktaki ve yüksek karmaşıklıktaki problemlerin toplam sayısından daha fazladır. Bu, öğrenciler tarafından kurulan problemlerin büyük çoğunluğunun düşük karmaşıklıkta olduğunu göstermektedir. Bu durum öğrencilerin doğal sayılar konusunda eksikliklerinin olduğuna işaret etmektedir.Keywords

Problem kurma, doğal sayılar, altıncı sınıf öğrencileri

References