Abstract


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ PANDEMİ SÜRECİNİN MESLEKİ YETERLİK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının pandemi sürecinin mesleki yeterlik düzeyine etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma nitel araştırma yönetiminin bir çeşidi olan fenomonoloji desenindedir. Araştırmanın evrenini beden eğitimi ve spor bölümü öğrencileri oluşturmakta olup, örneklem grubu Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde öğrenim gören 10 öğrenci kapsamındadır. Çalışmada örneklem grubu ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Bu çalışmanın yürütülmesi hususunda, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu tarafınca 05.07.2022tarihli 108.01-78853 sayılı etik kurul kararı ile onay alınmıştır. Araştırmada, başarılı sporcuların motivasyon kaynaklarının incelenmesi amacıyla Sabah ve Derelioğlu (2022) tarafından 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Veri kaybına sebebiyet vermemek için görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Elde edilen ses kayıtlarının yazıya dökümü gerçekleştirilmiştir. Yazıya aktarılan veriler Nvivo programında betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesi sonucunda kod listesi uygun temalara atanmıştır. Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölüm öğrencilerinin hem uygulamalı hem de teorik derslerden verim alamadıkları, süreç içerisinde internet sorunu yaşadıkları, bu dönemi bir kayıp olarak nitelendirdikleri tespit edilmektedir. Sınav değerlendirmelerinin ise gerçekten bilgiyi ölçmediği, çalışan veya çalışmayan öğrencilerin not ortalamasının yükseldiği, kısaca adil bir sınav olmadığı belirlenmektedir. Son olarak bu süreçte öğrencilerin ders kapsamında eksik materyallerinin tamamlanması, özellikle uygulama derslerin bu sürecin sonunda telafisinin yapılması gerektiği, sınavda kopya çekilmesini önlemek amacıyla kameranın açık olmasının zorunlu tutulması ve bilgi açısından kendisini eksik hisseden öğrencilerin mezuniyetlerinin geciktirilmesi, şeklinde katılımcıların önerilerinin olduğu tespit edilmektedir. Bu bağlamda araştırma sonuçlarının online eğitimin daha sağlıklı yürütülmesi hususunda katkı sağlayacak çözüm önerileri getireceği düşünülmektedir.Keywords

Beden eğitimi ve spor, mesleki yeterlik, öğretmen adayları, pandemi süreci

References