Abstract


15-18 YAŞ GRUBU HENTBOLCULARDA YAŞAM BECERİLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ

Bu çalışma, yapısal eşitlik modeli kullanılarak 15-18 yaş grubu hentbolcularda yaşam becerilerinin başarı motivasyonlarına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Okul Sporları Federasyon Başkanlığının Antalya ve Erzincan illerinde düzenlemiş olduğu gençler hentbol yarı final müsabakalarına katılan 243 hentbolcu (78 kadın, 165 erkek, yaş = 16.08 yıl, SD = 01.08) oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Açak ve Düz (2018) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği ile Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından Türkçe ‘ye uyarlaması yapılan Sporda Başarı Motivasyonu Ölçeğinden yararlanılmıştır. Yol analizini kullanarak test edilen hipotez modeli, verilere mükemmel bir uyum göstermiştir. Araştırmanın sonucunda, zaman yönetimi, takım çalışması, sosyal ve duygusal beceriler, amaç belirleme arasındaki ilişkilerin güç gösterme, başarılı olma ve başarısızlıktan kaçınma güdülerinin doğrudan ve dolaylı etkileriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Zaman yönetimi (B=0,340, p=0.000), takım çalışması (B=0,202, p=0.006), sosyal (B=0,196, p=0.010) ve duygusal beceriler (B=0,159, p=0.031) güç gösterme güdüsüyle pozitif yönde, amaç belirleme güç gösterme(B=-0,163, p=0.022) ve başarısızlıktan kaçınma (B=-0,280, p=0.00) güdüleriyle negatif yönde, başarılı olma güdüsüyle (B=0,34, p=0.000) pozitif yönde etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum hentbol branşının sporculara kazandırdığı yaşam becerilerinin, uygulayıcıların potansiyel olarak müsabakaya yönelik başarı motivasyonlarını etkilemedeki rolünün farkında olmaları gerektiğini göstermektedir.Keywords

Spor, beceri, başarı, motivasyon

References